Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern
31.12.14 31.12.15  (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
32 - Utsatt skatt 21 45
363 420 Betalbar skatt 459 398
10 13 Formuesskatt 13 10
66 70 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 303 190
79 78 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 78 79
25 25 Pensjonsforpliktelser 31 32
74 46 Trasseringsgjeld 46 74
5 6 Leverandørgjeld 39 33
- 61 Gjeld verdipapirer 145 -
- -  Egenkapitalinstrumenter 394 -
191 150 Annen gjeld 204 234
846 868 Sum annen gjeld 1.734 1.095

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN