Note 13 - Kapitaldekning

Finansdepartementet fastsatte 22. august 2014 endringer i forskrifter om kapitalkrav med virkning fra 30. september 2014. Gjennom forskriftsendringene er gjeldende norsk regelverk tilpasset EUs nye kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV-regelverket). Dette regelverket er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men de viktigste bestemmelsene er tatt inn i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Lovverket trådte i kraft fra første juli 2013, og innebærer at minstekrav til ren kjernekapital vil øke gradvis frem til første juli 2016.

Per 31. desember 2015 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og motsyklisk buffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,0 prosent. Motsyklisk buffer er varslet økt til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2016.

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken fått tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

SpareBank 1 SMN har gjennomgått intensjonen på obligasjonsporteføljene og med bakgrunn i dette reklassifisert enkelte porteføljer fra handelsportefølje til bankportefølje i første kvartal 2015. Dette reflekteres i redusert gjeldsrisiko og økt kredittrisiko på standardmetode.

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 30 prosent i 2015 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 31. desember 2015 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

Morbanken beregner kapitalkrav vedrørende operasjonell risiko etter sjablongmetoden. Datterselskaper beregnes etter basismetoden.

 

 

Morbank   Konsern
31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14
2.597 2.597 Egenkapitalbevis 2.597 2.597
-0 -0 Egne egenkapitalbevis -21 -0
895 895 Overkursfond 895 895
3.122 3.790 Utjevningsfond 3.790 3.122
3.619 4.105 Grunnfondskapital 4.105 3.619
292 292 Avsatt utbytte 292 292
160 40 Avsatt gaver 40 160
139 279 Fond for urealiserte gevinster 290 148
- - Annen egenkapital 1.597 1.620
- - Minoritetsinteresser 318 72
10.824 11.998 Sum balanseført egenkapital 13.904 12.524
-447 -447 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -662 -566
- - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 264 120
-452 -332 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -332 -452
- - Minoritetsinteresser bokført i annen egenkapital -318 -72
- - Minoritetsinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 132 35
-4 -93 Overfinansiering pensjonsforpliktelse -43 -
-31 -33 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -55 -45
-325 -164 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -239 -419
- - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -458 -451
9.565 10.928 Sum ren kjernekapital 12.192 10.674
1.449 950 Hybridkapital 1.310 1.716
- 495 Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser 495 -
- - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -9 -9
11.014 12.373 Sum kjernekapital 13.988 12.382
         
         
         
         
    Tilleggskapital utover kjernekapital    
1.906 1.000 Ansvarlig kapital 1.647 2.598
- 786 Ansvarlig lånekapital omfattet av overgangsbestemmelser 786 -
-43 -43 Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -43 -43
1.864 1.743 Sum tilleggskapital 2.390 2.555
12.878 14.116 Netto ansvarlig kapital 16.378 14.937
         
         
    Minimumskrav ansvarlig kapital    
1.632 1.027 Engasjement med spesialiserte foretak 1.213 1.887
1.331 1.049 Engasjement med øvrige fortak 1.105 1.371
829 1.093 Engasjement med massemarked eiendom 1.557 1.280
149 157 Engasjement med massemarked SMB 167 159
49 38 Engasjement med massemarked øvrig 40 51
1.111 1.221 Egenkapitalposisjoner IRB 0 0
5.102 4.585 Sum kredittrisiko IRB 4.082 4.748
397 64 Gjeldsrisiko 64 397
- - Egenkapitalrisiko 10 1
- - Valutarisiko - 0
292 316 Operasjonell risiko 457 416
849 922 Engasjementer beregnet etter standardmetoden 1.805 1.971
42 53 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 106 92
- - Overgangsordning 634 -
6.682 5.939 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.157 7.625
83.523 74.243 Beregningsgrunnlag 89.465 95.317
3.759 3.341 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.026 4.289
    Bufferkrav     
2.088 1.856 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.237 2.383
2.506 2.227 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.684 2.860
  742 Motsykliskbuffer, 1,0 prosent 895  
4.594 4.826 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 5.815 5.242
1.212 2.761 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.351 1.143
    Kapitaldekning    
11,5 % 14,7 % Ren kjernekapitaldekning 13,6 % 11,2 %
13,2 % 16,7 % Kjernekapitaldekning 15,6 % 13,0 %
15,4 % 19,0 % Kapitaldekning 18,3 % 15,7 %
8,3 %  9,1 %  Uvektet kjernekapitalandel  6,7 %  6,0 % 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN