Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern
31.12.14 31.12.15 (mill. kr)  31.12.15 31.12.14
- 33 Utsatt skattefordel 187 44
162 153 Varige driftsmidler 1.065 1.120
31 23 Opptjente ikke motatte inntekter 39 39
8 3 Fordringer verdipapirer 200 8
6 124 Pensjoner 125 6
89 95 Andre eiendeler 381 292
297 431 Sum øvrige eiendeler 1.996 1.509

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN