Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked.
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder. 

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data
Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon. 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2015:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 39 7.485 - 7.524
- Obligasjoner og sertifikater 2.207 13.545 - 15.752
- Egenkapitalinstrumenter 803 574 1.377
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 4.405 4.447
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - 108 108
Sum eiendeler 3.048 21.073 5.087 29.207
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 44 5.371 - 5.414
- Egenkapitalinstrumenter 385 9  - 394
Sum forpliktelser 429 5.380 - 5.808

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2014     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 326 7.551 - 7.877
- Obligasjoner og sertifikater 3.859 10.318 - 14.177
- Egenkapitalinstrumenter 48 - 625 673
- Fastrentelån og ansvarlige lån - 43 3.277 3.320
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 35 35
Sum eiendeler 4.233 17.911 3.937 26.082
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 324 5.928 - 6.252
Sum forpliktelser 324 5.928 - 6.252

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2015
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.15 3.277 625 35 3.937
Tilgang 2.224 20 2.244
Avhending -1.000 -63 -2 -1.065
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter -33 -7 75 34
Endring verdsettelsesmodell fastrentelån -64 - - -64
Utgående balanse 31.12.15 4.405 574 108 5.087

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2014
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.14 2.656 909 40 3.605
Tilgang 946 38 3 987
Avhending -389 -341 -4 -733
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 64 19 -4 79
Utgående balanse 31.12.14 3.277 625 35 3.937

 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN