Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.14 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) 30.6.15 30.6.14 31.12.14
2.354 2.211 2.464 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.464 2.211 2.354
402 644 559 Havbruk 559 644 402
2.359 1.477 2.137 Industri og bergverk 2.137 1.477 2.359
2.117 1.717 2.007 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 2.007 1.717 2.117
4.221 3.495 3.297 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.297 3.495 4.221
2.346 1.612 1.888 Sjøfart og offshore 1.888 1.612 2.346
4.051 3.871 4.783 Eiendomsdrift 4.604 3.753 3.919
4.540 4.054 4.713 Forretningsmessig tjenesteyting 4.713 4.054 4.540
4.488 4.419 4.743 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.411 4.169 4.131
5.254 6.907 7.938 Offentlig forvaltning 7.938 6.907 5.254
2.574 3.137 3.572 Øvrige sektorer 3.530 3.104 2.542
34.706 33.544 38.102 Sum næring  37.548 33.143 34.184
26.496 26.260 28.638 Lønnstakere 28.638 26.260 26.496
61.202 59.803 66.740 Sum innskudd 66.186 59.402 60.680

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN