Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.14 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) 30.6.15 30.6.14 31.12.14
0 7 0 Utsatt skattefordel 156 25 44
162 165 153 Varige driftsmidler 1.088 1.139 1.120
31 395 20 Opptjente ikke motatte inntekter 56 407 39
8 238 1.010 Fordringer verdipapirer 1.209 238 8
6 11 6 Pensjoner 6 11 6
89 155 62 Andre eiendeler 397 442 292
297 971 1.251 Sum øvrige eiendeler 2.912 2.261 1.509

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN