Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.14 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) 30.6.15 30.6.14 31.12.14
      Misligholdte utlån       
224 274 244 Brutto mislighold over 90 dager *) 287 334 270
63 79 51 - Individuelle nedskrivninger 58 86 67
162 195 193 Netto misligholdte utlån 230 248 202
28 % 29 % 21 % Avsetningsgrad 20 % 26 % 25 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
208 189 361 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 368 206 216
101 84 107 - Individuelle nedskrivninger 110 90 105
107 105 253 Netto andre tapsutsatte engasjement 258 116 112
49 % 44 % 30 % Avsetningsgrad 30 % 44 % 48 %
 *) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per andre kvartal
 Eventuelt mislighold i garantiporteføljen vil for øvrig ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN