Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.14 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) 30.6.15 30.6.14 31.12.14
820 775 1.100 Sertifikatgjeld, nominell verdi 1.100 775 820
30.981 30.337 31.176 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 31.176 30.337 30.981
830 555 628 Verdijusteringer 628 555 830
370 256 242 Påløpte renter 242 256 370
33.001 31.923 33.146 Sum verdipapirgjeld 33.146 31.923 33.001

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner (mill. kr)
      
  30.6.15 Emittert  Forfalt/innløst  Øvrige endringer 31.12.14
Sertifikatgjeld, nominell verdi 1.100 2.905 2.625 - 820
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 31.176 4.274 3.732 -347 30.981
Verdijusteringer 628 - - -202 830
Påløpte renter 242 - - -128 370
Totalt 33.146 7.179 6.357 -677 33.001
           
  30.6.15 Emittert  Forfalt/innløst  Øvrige endringer 31.12.14
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.582 - - 23 1.558
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 - - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 1.400 - - - 1.400
Verdijusteringer 84 - - -14 98
Påløpte renter 14 - - -1 15
Total  3.380 - - 9 3.371

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN