Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.14 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) 30.6.15 30.6.14 31.12.14
32 - 34 Utsatt skatt 48 6 45
363 251 127 Betalbar skatt 167 290 398
10 8 10 Formuesskatt 10 8 10
66 163 99 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 102 298 190
79 65 93 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 93 65 79
25 - 17 Pensjonsforpliktelser 32 7 32
74 67 58 Trasseringsgjeld 58 67 74
5 8 6 Leverandørgjeld 50 43 33
- 244 216 Gjeld verdipapirer 439 244 -
191 175 228 Annen gjeld 692 176 234
846 980 887 Sum annen gjeld 1.690 1.203 1.095

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN