Note 13 - Kapitaldekning

Finansdepartementet fastsatte 22. august 2014 endringer i forskrifter om kapitalkrav med virkning fra 30. september 2014. Gjennom forskriftsendringene er gjeldende norsk regelverk tilpasset EUs nye kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV-regelverket). Dette regelverket er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men de viktigste bestemmelsene er tatt inn i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Lovverket trådte i kraft fra 1. juli 2013, og innebærer at minstekrav til ren kjernekapital vil øke gradvis frem til 1. juli 2016.

Per 30. juni 2015 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og motsyklisk buffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,0 prosent. Motsyklisk buffer er varslet økt til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2016.

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken fått tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

SpareBank 1 SMN har gjennomgått intensjonen på obligasjonsporteføljene og med bakgrunn i dette reklassifisert enkelte porteføljer fra handelsportefølje til bankportefølje i første kvartal 2015. Dette reflekteres i redusert gjeldsrisiko og økt kredittrisiko på standardmetode.

I forbindelse med endrede krav til betingelsene for fondsobligasjoner, vil de fondsobligasjonene som ikke tilfredsstiller de nye kravene over tid ikke kunne telle med som øvrig kjernekapital. Obligasjonene vil være gjenstand for en nedtrapping med 30 prosent i 2015 og 10 prosent deretter. SpareBank 1 SMN hadde per 30. juni 2015 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent.

Morbanken beregner kapitalkrav vedrørende operasjonell risiko etter sjablongmetoden. Datterselskaper beregnes etter basismetoden.

Tall for kapitaldekning følger de nye kravene for rapportering fra og med 30. september 2014. Sammenligningstall er ikke omarbeidet.

Morbank   Konsern
31.12.14 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) 30.6.15 30.6.14 31.12.14
2.597 2.597 2.597 Egenkapitalbevis 2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0 Egne egenkapitalbevis -0 -0 -0
895 895 895 Overkursfond 895 895 895
3.122 2.496 3.122 Utjevningsfond 3.122 2.496 3.122
3.619 3.276 3.619 Grunnfondskapital 3.619 3.276 3.619
292 - - Avsatt utbytte - - 292
160 - - Avsatt gaver - - 160
139 195 139 Fond for urealiserte gevinster 148 206 148
- -65 - Annen egenkapital 1.639 1.280 1.620
- - Minoritetsinteresser 301 66 72
- 942 1.117 Periodens resultat 871 963 -
10.824 10.337 11.489 Sum balanseført egenkapital 13.191 11.780 12.524
-447 -454 -447 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -664 -620 -566
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 120 98 120
-452 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -452
- -442 - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - -101 -
- -251 - 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger - -246 -
- - - 50 % kapitaldekningsreserve - -685 -
- - - Minoritetsinteresser bokført i annen egenkapital -301 - -72
- - - Minoritetsinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 47 - 35
-4 -28 -4 Overfinansiering pensjonsforpliktelse - -21 -
- -942 -1.117 Periodens resultat -871 -963 -
- 688 882 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (73 prosent etter skatt av konsernresultat) 636 703 -
-31 - -30 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -43 - -45
-325 - -240 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -318 - -419
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -355 - -451
9.565 8.908 10.533 Sum ren kjernekapital 11.443 9.945 10.674
1.449 1.439 950 Hybridkapital 1.217 1.690 1.716
- - 491 Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser 491 - -
- - - Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -9 - -9
11.014 10.347 11.974 Sum kjernekapital 13.142 11.635 12.382
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.906 1.899 1.000 Ansvarlig kapital 1.692 2.561 2.598
- - 786 Ansvarlig lånekapital omfattet av overgangsbestemmelser 786 - -
- -442 - 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - -101 -
- -251 - 50 % fradrag i forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger - -246 -
- - - 50 % kapitaldekningsreserve - -685 -
-43 - -43 Direkte, indirekte og syntetiske investeringer i selskaper i finansiell sektor -43 - -43
1.864 1.206 1.743 Sum tilleggskapital 2.435 1.529 2.555
12.878 11.553 13.717 Netto ansvarlig kapital 15.577 13.164 14.937
             
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.632 1.508 1.148 Engasjement med spesialiserte foretak 1.391 1.863 1.887
1.331 1.380 927 Engasjement med øvrige fortak 965 1.472 1.371
829 703 1.104 Engasjement med massemarked eiendom 1.514 1.170 1.280
149 136 173 Engasjement med massemarked SMB 185 146 159
49 37 13 Engasjement med massemarked øvrig 13 43 51
1.111 1.225 1.148 Egenkapitalposisjoner IRB 0 27 0
5.102 4.989 4.513 Sum kredittrisiko IRB 4.068 4.722 4.748
397 281 199 Gjeldsrisiko 200 308 397
- - - Egenkapitalrisiko 8 1 1
- - - Valutarisiko 0 - 0
292 292 316 Operasjonell risiko 457 416 416
849 579 1.001 Engasjementer beregnet etter standardmetoden 1.926 1.682 1.971
- -69 - Fradrag  - -130 -
42 - 30 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 71 - 92
- - - Overgangsordning 471 - -
6.682 6.072 6.060 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.201 6.998 7.625
83.523 75.900 75.746 Beregningsgrunnlag 90.010 87.477 95.317
3.759   3.409 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.050   4.289
      Bufferkrav       
2.088   1.894 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.250   2.383
2.506   2.272 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.700   2.860
    757 Motsykliskbuffer, 1,0 prosent 900    
4.594   4.923 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 5.851   5.242
1.212   2.201 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 1.542   1.143
      Kapitaldekning      
11,5 % 11,7 % 13,9 % Ren kjernekapitaldekning 12,7 % 11,4 % 11,2 %
13,2 % 13,6 % 15,8 % Kjernekapitaldekning 14,6 % 13,3 % 13,0 %
15,4 % 15,2 % 18,1 % Kapitaldekning 17,3 % 15,0 % 15,7 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN