Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.14 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) 30.6.15 30.6.14 31.12.14
7.042 6.430 8.011 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 8.152 6.576 7.158
1.213 1.364 1.582 Havbruk 1.798 1.499 1.367
2.069 1.812 2.043 Industri og bergverk 2.333 2.063 2.330
3.221 2.690 3.768 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.247 3.209 3.717
2.509 2.325 2.690 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.856 2.478 2.671
5.616 4.955 5.999 Sjøfart og offshore 6.024 4.962 5.638
14.002 12.590 14.120 Eiendomsdrift 14.167 12.664 14.075
3.445 3.734 1.771 Forretningsmessig tjenesteyting 1.681 3.973 3.681
2.696 2.324 2.940 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.408 2.743 3.141
280 202 188 Offentlig forvaltning 208 222 300
2.252 3.088 2.324 Øvrige sektorer 2.342 3.105 2.270
44.347 41.512 45.435 Sum næring  47.215 43.494 46.348
72.430 69.792 75.473 Lønnstakere 77.304 71.325 74.087
116.777 111.305 120.908 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 124.519 114.819 120.435
28.393 28.128 28.965 Herav Boligkreditt  28.965 28.128 28.393
1.463 1.227 1.375 Herav Næringskreditt 1.375 1.227 1.463
86.920 81.950 90.568 Brutto utlån i balansen 94.179 85.464 90.578

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN