Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata

Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data

Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2015    
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 32 5.820 - 5.851
- Obligasjoner og sertifikater 3.102 11.980 - 15.082
- Egenkapitalinstrumenter 700 - 607 1.307
- Fastrentelån og ansvarlige lån - 43 4.677 4.719
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 40 40
Sum eiendeler 3.833 17.842 5.324 26.999
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 32 4.579 - 4.610
Sum forpliktelser 32 4.579 - 4.610

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2014    
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 227 4.957 - 5.184
- Obligasjoner og sertifikater 3.719 12.080 - 15.799
- Egenkapitalinstrumenter 49 - 1.038 1.087
- Fastrentelån og ansvarlige lån - 43 2.531 2.573
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 36 36
Sum eiendeler 3.996 17.080 3.605 24.680
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 763 3.363 - 4.126
Sum forpliktelser 763 3.363 - 4.126

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2014     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 326 7.551 - 7.877
- Obligasjoner og sertifikater 3.859 10.318 - 14.177
- Egenkapitalinstrumenter 48 - 625 673
- Fastrentelån og ansvarlige lån - 43 3.277 3.320
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 35 35
Sum eiendeler 4.233 17.911 3.937 26.082
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 324 5.928 - 6.252
Sum forpliktelser 324 5.928 - 6.252

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2015    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.15 3.277 625 35 3.937
Tilgang 1.690 8 3 1.701
Avhending -267 -22 -2 -291
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 40 -4 3 40
Endring referanserente i verdsettelsesmodell fastrentelån -64 - - -64
Utgående balanse 30.06.15 4.677 607 40 5.324

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2014    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.14 2.656 909 40 3.605
Tilgang 21 16 - 37
Avhending -153 -80  - -233
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 6 192 -3 195
Utgående balanse 30.06.14 2.531 1.038 36 3.605

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2014    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.14 2.656 909 40 3.605
Tilgang 946 38 3 987
Avhending -389 -341 -4 -733
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 64 19 -4 79
Utgående balanse 31.12.14 3.277 625 35 3.937
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN