Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.12 30.9.12 30.9.13  (i mill. kroner) Note 30.9.13 30.9.12 31.12.12
1.079   156 172 Kontanter og fordringer på sentralbanker   172 156 1.079
5.619 4.598   3.793 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   988 1.932 3.012
72.464 72.856   76.552 Brutto utlån til kunder 5,8 79.842 75.357 74.943
-129 -137   -150  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -168 -148 -144
-278 -278   -278  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -295 -295 -295
72.057 72.441   76.124 Netto utlån til kunder   79.379 74.914 74.504
17.164 19.126   19.192 Sertifikater og obligasjoner  15 19.192 19.126 17.164
3.101 4.873   2.609 Derivater 14 2.609 4.872 3.100
  354   114 452 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 995 746 777
3.115 3.097   3.069 Investering i eierinteresser   4.440 4.799 4.573
2.181 2.254   2.275 Investering i konsernselskaper   -   - -
  340   372 101 Virksomhet holdt for salg   118   204 486
  447   447 447 Goodwill   491 481 482
1.538 2.060 2.501 Øvrige eiendeler 9 3.593 3.376 2.798
106.995 109.538 110.735 Eiendeler   111.977 110.605 107.975
5.137 6.383   5.615 Innskudd fra kredittinstitusjoner   5.615 6.383 5.137
2.273 2.553   2.273 Innlån bytteordning med staten   2.273 2.553 2.273
53.187 51.652   53.859 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 53.423 50.836 52.252
30.259 30.085   29.592 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 29.592 30.085 30.259
2.790 4.538   1.975 Derivater 15 1.975 4.538 2.790
1.615 3.353   4.522 Annen gjeld 12 4.862 3.853 2.070
  -   - - Virksomhet holdt for salg   32 54 72
3.040 2.620   3.341 Ansvarlig lånekapital 11 3.341 2.620 3.040
98.302 101.184 101.178 Sum gjeld   101.114 100.921 97.892
2.597 2.597   2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
  -0   -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    0   -0 0
  895   896 895  Overkursfond    895 896 895
1.889 1.457   1.889  Utjevningsfond    1.889 1.457 1.889
  195   - -  Avsatt utbytte   -   - 195
30   - -  Avsatt gaver    -   - 30
2.944 2.611   2.944  Grunnfondskapital    2.944 2.611 2.944
  106 70 106  Fond for urealiserte gevinster    123 94 123
38   -77   38  Annen egenkapital    1.312 1.188 1.343
  -   801   1.089  Ordinært resultat    1.038 816 -
  -   - -  Minoritetsandel    65 26 67
8.694 8.354   9.557  Sum egenkapital    13 10.863 9.684 10.082
106.995   109.538 110.735  Gjeld og egenkapital    111.977 110.605 107.975

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN