Balanse

Morbank     Konsern 
1.1.12 31.12.12 31.12.13  (i mill. kroner) Note 31.12.13 31.12.12 1.1.12
1.519 1.079 593 Kontanter og fordringer på sentralbanker   593 1.079 1.519
5.033 5.619   8.200 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   5.389 3.012 2.557
70.793 72.464   77.030 Brutto utlån til kunder 5,8 80.303 74.943 73.105
-151 -129   -150  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -173 -144 -172
-273 -278   -278  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -295 -295 -290
70.369 72.057   76.602 Netto utlån til kunder   79.836 74.504 72.643
12.918 17.164   16.887 Sertifikater og obligasjoner  15 16.887 17.164 12.918
3.698 3.101   3.051 Derivater 14 3.050 3.100 3.697
  331   354 492 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 1.030 777 611
2.816 3.115   3.138 Investering i eierinteresser   4.624 4.573 4.259
1.203 2.181   2.442 Investering i konsernselskaper   -   - -
  222   340 114 Virksomhet holdt for salg   113 486 481
  447   447 447 Goodwill   495 482 471
1.100 1.538 2.110 Øvrige eiendeler 9 3.344 2.798 2.264
99.655 106.995 114.074 Eiendeler   115.360 107.975 101.420
6.232 5.137   5.159 Innskudd fra kredittinstitusjoner   5.159 5.137 6.232
2.886 2.273   1.220 Innlån bytteordning med staten   1.220 2.273 2.886
48.114 53.187   56.531 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 56.074 52.252 47.871
28.148 30.259   33.762 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 33.762 30.259 28.148
3.158 2.790   2.295 Derivater 15 2.295 2.790 3.158
1.579 1.615   1.992 Annen gjeld 12 2.303 2.070 2.017
  -   - - Virksomhet holdt for salg   - 72 151
2.690 3.040   3.304 Ansvarlig lånekapital 11 3.304 3.040 2.690
92.808 98.302 104.263 Sum gjeld   104.118 97.892 93.153
2.373 2.597   2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.373
  -0   -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital      -0   -0 -0
  183   895 895  Overkursfond    895 895 183
1.457 1.889   2.496  Utjevningsfond    2.496 1.889 1.457
  190   195 227  Avsatt utbytte   227   195 190
40 30 124  Avsatt gaver    124   30 40
2.611 2.944   3.276  Grunnfondskapital    3.276 2.944 2.611
70   106 195  Fond for urealiserte gevinster    206 123 85
-77 38 -0  Annen egenkapital    1.354 1.343 1.193
    - -  Minoritetsandel    67 67 135
6.847 8.694   9.811  Sum egenkapital    13 11.242 10.082 8.267
99.655   106.995 114.074  Gjeld og egenkapital    115.360 107.975 101.420

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN