Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.12.13   31.12.13 31.12.12
    Misligholdte utlån     
298 311 Brutto mislighold over 90 dager *) 386 374
72 73 -  Individuelle nedskrivninger 87 83
226 238 Netto misligholdte utlån 299 291
24 % 24 % Avsetningsgrad 23 % 22 %
    Andre tapsutsatte engasjement    
119 146 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 157 143
57 76 -  Individuelle nedskrivninger 86 62
63 70 Netto andre tapsutsatte engasjement 71 81
48 % 52 % Avsetningsgrad 55 % 43 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per Q4.
Eventuelt mislighold i garantiporteføljen vil for øvrig ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN