Egenkapitalbevisbrøk

  31.12.13 31.12.12
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 2.496 1.889
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 126 69
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 6.114 5.449
Grunnfondskapital 3.276 2.944
Fond for urealiserte gevinster 69 38
B. Sum grunnfondskapital 3.345 2.982
Avsetning gaver   124 30
Avsatt utbytte   227 195
Egenkapital ekskl. periodens resultat 9.811 8.656
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,64 % 64,64 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,64 % 63,33 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN