Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
2012 2013 (i mill. kroner) 2013 2012
1.025 1.348 Periodens resultat etter skatt   1.400 1.077
43 53 Av- og nedskrivninger   118 102
51 82 Tap på utlån/garantier   101 58
1.119   1.484 Tilført fra årets virksomhet   1.619 1.237
284 -587 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -652 802
-293 -121 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld -244 -436
-1.738 -4.627 Reduksjon/(økning) utlån -5.433 -1.919
-586 -2.580 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -2.376 -456
5.073 3.344 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 3.822 4.381
-1.708 -1.031 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -1.031 -1.708
-4.246 277 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 277 -4.246
-2.096 -3.842 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -4.018 -2.760
-92 -22 Investering i varige driftsmidler -31 -279
  -   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   - -
-1.611 -58 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper 250 -728
192 -137 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -253 -166
-1.512 -217 B) Netto likviditetsendring investeringer -34 -1.173
350 264 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 264 350
936   - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    - 936
-190 -195 Utbetalt utbytte -195 -190
-40 -30 Besluttet gaveutdeling -30 -40
  -   31 Korrigering EK    25 -89
2.112 3.503 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld   3.503 2.112
3.168 3.573 C) Netto likviditetsendringer finansiering 3.566 3.079
-440 -486 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -486 -440
1.519 1.079 Likviditetsbeholdning per 01.01 1.079 1.519
1.079 593 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 593 1.079
440 486 Endring 486 440

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN