Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (i mill. kroner) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011
Renteinntekter  1.068 1.036 954 941 989 989 1.009 1.029 1.011
Rentekostnader 634 633 611 543 630 619 659 691 657
Netto renteinntekter 434 403 343 399 358 369 351 338 354
Provisjonsinntekter 323 323 262 280 252 240 196 188 200
Provisjonskostnader 28 21 20 28 25 22 21 25 21
Andre driftsinntekter 72 95 75 69 68 71 60 69 56
Netto provisjons- og andre inntekter 367 396 317 321 294 288 235 232 234
Utbytte 11 30 1 2 0 9 0 2 0
Inntekt av eierinteresser 120 36 101 3 91 59 92 71 53
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 5 -17 61 32 86 17 60 81 39
Netto avk. på finansielle investeringer 135 49 162 37 177 85 153 153 92
Sum inntekter 937 849 822 756 829 742 739 723 680
Personalkostnader 220 234 236 234 235 223 232 196 209
Administrasjonskostnader 103 120 99 113 112 98 97 114 86
Andre driftskostnader 84 82 79 90 75 76 69 103 66
Sum driftskostnader 406 436 414 437 421 398 398 412 361
Resultat før tap 530 413 407 319 408 345 342 311 318
Tap på utlån, garantier m.v. 30 21 17 17 16 17 8 26 8
Resultat før skatt  501 391 390 302 392 328 333 285 310
Skattekostnad 98 102 77 69 77 81 68 54 66
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 31 -4 7 27 -9 -9 7 49 -4
Periodens resultat 433 285 321 260 306 238 272 279 240

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN