Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2012 3.kv.12 3.kv.13 30.9.12 30.9.13 ( i mill. kroner) Note 30.9.13 30.9.12 3.kv.13 3.kv.12 2012
  3.904 966 1.060   2.916 3.039 Renteinntekter    3.058   2.987 1.068 989 3.928
  2.532 635 660   1.910 1.954 Rentekostnader   1.878   1.908   634 630 2.451
  1.373 331 401   1.006 1.085 Netto renteinntekter 1 1.180   1.079   434 358 1.477
  707 184 260   494   709 Provisjonsinntekter     907   687   323 252 968
  86 23 24   62 60 Provisjonskostnader     69   68 28 25 96
  51 10 15   31 46 Andre driftsinntekter     243   199 72 68 267
  672 171 251   463   695 Netto provisjons- og andre inntekter   1.081   818   367 294 1.139
  290 0 12   306   370 Utbytte     41   10 11 0 12
  - - -   -   - Inntekt av eierinteresser     256   242   120 91 244
  205 67   -3   146   126 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1   48   163 5 86 195
  495 67 9   452   497 Netto avk. på finansielle investeringer     346   414   135 177 451
  2.540 570 661   1.921 2.276 Sum inntekter   2.607   2.311   937 829 3.067
  618 150 136   462   442 Personalkostnader 2   690   690   220 235 924
  342 93 82   248   254 Administrasjonskostnader     321   306   103 112 419
  245 57 67   172   190 Andre driftskostnader     245   220 84 75 311
  1.206 300 285   883   886 Sum driftskostnader 4 1.256   1.217   406 421 1.654
  1.334 270 375   1.038 1.390 Resultat før tap   1.350   1.095   530 408 1.414
  51 13 25   38 58 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7   68   42 30 16 58
  1.283 256 350   1.001 1.333 Resultat før skatt  3 1.282   1.053   501 392 1.355
  262 70 92   200   250 Skattekostnad     278   225 98 77 295
  4 - -   - 6 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt     34 -11 31   -9 16
  1.025 186 259   801 1.089 Periodens resultat   1.038   816   433 306 1.077
          Majoritetens andel av periodens resultat  1.030   811   439 305 1.068
          Minoritetens andel av periodens resultat  8   5   -6 1 9
                       
          Resultat per egenkapitalbevis  5,17 4,01 2,15 1,55 5,25
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis  5,13 3,99 2,18 1,54 5,21

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2012 3.kv.12 3.kv.13 30.9.12 30.9.13 ( i mill. kroner) 30.9.13 30.9.12 3.kv.13 3.kv.12 2012
1.025 186 259 801 1.089 Periodens resultat 1.038   816 433 306 1.077
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
  115 - -   -   - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner   -   -   - - 121
  - - -   -   - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 7   8 4 5 -
  - - -   -   - Skatt   -   -   - - -
  115 - -   -   - Sum  7   8 4 5 121
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
  - - -   -   - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg   -   8   - 3 12
  - - -   -   - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak   -0   0 0 0 10
  - - -   -   -  Skatt    -     -   -
  - - -   -   -  Sum    -0   8 0 3 22
  1.140 186 259   801 1.089 Totalresultat 1.046   832   437 314 1.221
          Majoritetens andel av periodens totalresultat 1.038   827   443 313 1.213
          Minoritetens andel av periodens totalresultat 8   5 -6 1 8
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2012 3.kv.12 3.kv.13 30.9.12 30.9.13 I prosent av snitt forvaltningskapital: 30.9.13 30.9.12 3.kv.13 3.kv.12 2012
1,32 1,22 1,44 1,30 1,32 Netto renteinntekter 1,42 1,37 1,54 1,31 1,40
0,65 0,63 0,90 0,60 0,84 Netto provisjons- og andre inntekter 1,30 1,04 1,31 1,08 1,08
0,48 0,25 0,03 0,58 0,60 Netto avk. på finansielle investeringer 0,42 0,53 0,48 0,65 0,43
1,16 1,11 1,02 1,14 1,07 Sum driftskostnader  1,51 1,55 1,44 1,54 1,57
1,28 1,00 1,34 1,34 1,69 Resultat før tap 1,62 1,39 1,88 1,50 1,34
0,05 0,05 0,09 0,05 0,07 Tap på utlån, garantier m.v. 0,08 0,05 0,11 0,06 0,06
1,23 0,95 1,26 1,29 1,62 Resultat før skatt  1,54 1,34 1,78 1,44 1,29
0,47 0,53 0,43 0,46 0,39 Kostnader/ inntekter 0,48 0,53 0,43 0,51 0,54
73 %     71 % 70 % Innskuddsdekning 67 % 67 %     70 %
13,2 % 9,0 % 11,0 % 14,1 % 16,0 % Egenkapitalavkastning 13,3 % 12,1 % 16,3 % 12,8 % 11,7 %

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN