Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
2012 31.3.12 31.3.13 (i mill. kroner) 31.3.13 31.3.12 2012
1.025 173 231 Periodens resultat etter skatt   321 272 1.077
43 10 13 Av- og nedskrivninger   30 23 102
51 7 15 Tap på utlån/garantier   17 8 58
1.119 189   259 Tilført fra årets virksomhet   367 304 1.237
284 17 -323 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -248 -74 316
-293 585 782 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 735 497 -365
-1.738 1.427 -1.426 Reduksjon/(økning) utlån -1.501 1.408 -1.919
-586 955 1.150 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 1.158 980 -456
5.073 1.108 319 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 351 1.103 4.381
-1.708 -1.375 -221 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -222 -1.376 -1.708
-4.246 -360 -3.154 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -3.154 -360 -4.246
-2.096 2.546 -2.614 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -2.513 2.482 -2.760
-92 -21 -7 Investering i varige driftsmidler -3 -93 -279
  -   -   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   -   - -
-1.611 -473 142 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper 27 -323 -314
192 2 0 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 16 -14 -166
-1.512 -491 135 B) Netto likviditetsendring investeringer 40 -429 -759
350 -115 -190 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -190 -115 350
  936   -   - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    -   -   936
-190 -190 -195 Utbetalt utbytte -195 -190 -190
-40 -40 -30 Besluttet gaveutdeling -30 -40 -40
 -   -   38 Korrigering EK    32 2 -89
2.112 -2.579 2.088 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 2.088 -2.579 2.112
3.168 -2.923 1.711 C) Netto likviditetsendringer finansiering 1.705 -2.921 3.079
-440 -869 -768 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -768 -869 -440
1.519 1.519 1.079 Likviditetsbeholdning per 01.01 1.079 1.519 1.519
1.079 650 311 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 311 650 1.079
440 869 768 Endring 768 869 440

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN