Hovedtall

 

  31.12.13 31.12.12  
Resultatsammendrag mill kr % mill kr %  
Netto renteinntekter 1.616 1,44 1.477 1,40  
Netto provisjons- og andre inntekter 1.463 1,31 1.139 1,08  
Netto avk. på finansielle investeringer 502 0,45 451 0,43  
Sum inntekter 3.580 3,20 3.067 2,91  
Sum driftskostnader 1.722 1,54 1.654 1,57  
Resultat før tap 1.859 1,66 1.414 1,34  
Tap på utlån, garantier m.v. 101 0,09 58 0,06  
Resultat før skatt  1.758 1,57 1.355 1,29  
Skattekostnad 388 0,35 295 0,28  
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 30 0,03 16 0,02  
Periodens resultat 1.400 1,25 1.077 1,02  
           
Nøkkeltall 31.12.13   31.12.12    
Lønnsomhet          
Egenkapitalavkastning 1) 13,3 %   11,7 %    
Kostnadsprosent 2) 48 %   54 %    
Balansetall          
Brutto utlån til kunder 80.303   74.943    
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 112.038   104.909    
Innskudd fra kunder 56.074   52.252    
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt 70 %   70 %    
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 6,8 %   10,2 %    
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 7,3 %   9,2 %    
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 111.843   105.372    
Forvaltningskapital 115.360   107.919    
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt          
Tapsprosent utlån 0,09 %   0,06 %    
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,34 %   0,36 %    
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,14 %   0,14 %    
Soliditet          
Kapitaldekningsprosent  14,7 %   13,3 %    
Kjernekapitaldekningsprosent  13,0 %   11,3 %    
Ren kjernekapitalprosent 11,1 %   10,0 %    
Kjernekapital 10.989   9.357    
Netto ansvarlig kapital 12.417   10.943    
Kontor og bemanning          
Antall bankkontor 50   51    
Antall årsverk 1.159   1.135    
           
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 2013 2012 2011 2010 2009
Egenkapitalbevisbrøk  64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 %
Antall utstedte bevis ( mill.) 129,83 129,83 102,76 102,74 82,78
Børskurs 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06
Børsverdi (mill. kroner) 7.141 4.518 3.731 5.124 3.749
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 55,69 50,09 48,91 46,17 42,11
Resultat per EKB, majoritetsandel 6,92 5,21 6,06 5,94 6,37
Utbytte per EKB 1,75 1,50 1,85 2,77 2,10
Pris / Resultat per EKB 7,95 6,68 5,99 8,40 7,07
Pris / Bokført egenkapital 0,99 0,69 0,74 1,08 1,07
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN