Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2012 31.3.12 31.3.13 ( i mill. kroner) Note 31.3.13 31.3.12 2012
      3.904         984        948 Renteinntekter                954       1.009      3.928
      2.532         657        636 Rentekostnader               611         659      2.451
      1.373         327        312 Netto renteinntekter 1             343         351      1.477
        707         141        206 Provisjonsinntekter               262         196        968
          86           19          18 Provisjonskostnader                 20           21          96
          51             8          13 Andre driftsinntekter                 75           60        267
        672         130        201 Netto provisjons- og andre inntekter               317         235      1.139
        290           25          47 Utbytte                  1             0          12
            -             -            - Inntekt av eierinteresser               101           92        244
        205           53          44 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1               61           60        195
        495           79          91 Netto avk. på finansielle investeringer               162         153        451
      2.540         535        605 Sum inntekter               822         739      3.067
        618         164        154 Personalkostnader 2             236         232        924
        342           77          80 Administrasjonskostnader                 99           97        419
        245           54          61 Andre driftskostnader                 79           69        311
      1.206         295        295 Sum driftskostnader 4             414         398      1.654
      1.334         240        310 Resultat før tap               407         342      1.414
          51             7          15 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7       17             8          58
      1.283         234        296 Resultat før skatt  3             390         333      1.355
        262           61          70 Skattekostnad                 77           68        295
            4 0            6 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt                  7             7          16
      1.025         173        231 Periodens resultat               321         272      1.077
      Majoritetens andel av periodens resultat               319         271      1.068
      Minoritetens andel av periodens resultat                  2             1            9
               
      Resultat per egenkapitalbevis   1,56 1,42 5,25
      Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   1,55 1,41 5,21

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2012 31.3.12 31.3.13 ( i mill. kroner) 31.3.13 31.3.12 2012
1.025 173 231 Periodens resultat 321   272 1.077
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
  115   - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner   -   - 121
  -  - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 7  -  -
  -   - - Skatt   -   - -
  115  -  - Sum  7   - 121
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
  -   - - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg   -   7 12
 -  -  - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak   -   1 10
  -   - -  Skatt    -   - -
  -   - -  Sum    -   8 22
  1.140   173 231 Totalresultat   328   280 1.221
      Majoritetens andel av periodens totalresultat   326   278 1.213
      Minoritetens andel av periodens totalresultat 2   1 8

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2012 31.3.12 31.3.13 I prosent av snitt forvaltningskapital: 31.3.13 31.3.12 2012
1,32 1,33 1,15 Netto renteinntekter 1,25 1,40 1,40
0,65 0,53 0,74 Netto provisjons- og andre inntekter 1,16 0,94 1,08
0,48 0,32 0,34 Netto avk. på finansielle investeringer 0,59 0,61 0,43
1,16 1,20 1,09 Sum driftskostnader  1,52 1,59 1,57
1,28 0,98 1,15 Resultat før tap 1,49 1,36 1,34
0,05 0,03 0,05 Tap på utlån, garantier m.v. 0,06 0,03 0,06
1,23 0,95 1,09 Resultat før skatt  1,43 1,33 1,29
0,47 0,55 0,49 Kostnader/ inntekter 0,50 0,54 0,54
73 % 71 % 72 % Innskuddsdekning 69 % 68 % 70 %
13,2 % 12,3 % 10,7 % Egenkapitalavkastning 12,7 % 13,0 % 11,7 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN