Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv
  2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Renteinntekter  954 941 989 989 1.009 1.029 1.011 936 915
Rentekostnader 611 543 630 619 659 691 657 592 559
Netto renteinntekter 343 399 358 369 351 338 354 344 356
Provisjonsinntekter 262 280 252 240 196 188 200 199 192
Provisjonskostnader 20 28 25 22 21 25 21 19 18
Andre driftsinntekter 75 69 68 71 60 69 56 52 47
Netto provisjons- og andre inntekter 317 321 294 288 235 232 234 232 221
Utbytte 1 2 0 9 0 2 0 31 3
Inntekt av eierinteresser 101 3 91 59 92 71 53 69 56
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 61 32 86 17 60 81 39 -3 33
Netto avk. på finansielle investeringer 162 37 177 85 153 153 92 98 92
Sum inntekter 822 756 829 742 739 723 680 675 669
Personalkostnader 236 234 235 223 232 196 209 208 198
Administrasjonskostnader 99 113 112 98 97 114 86 96 86
Andre driftskostnader 79 90 75 76 69 103 66 57 65
Sum driftskostnader 414 437 421 398 398 412 361 361 348
Resultat før tap 407 319 408 345 342 311 318 314 321
Tap på utlån, garantier m.v. 17 17 16 17 8 26 8 -1 -6
Resultat før skatt  390 302 392 328 333 285 310 314 327
Skattekostnad 77 69 77 81 68 54 66 65 70
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 7 27 -9 -9 7 49 -4 1 -3
Periodens resultat 321 260 306 238 272 279 240 250 255

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN