Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.12 30.6.12 30.6.13 (i mill. kroner) Note 30.6.13 30.6.12 31.12.12
1.079 1.152   1.333 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.333 1.152 1.079
5.619 5.254   4.871 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   2.140 2.623 3.012
72.464 71.121   76.379 Brutto utlån til kunder 5,8 78.976 73.595 74.943
-129 -155   -139  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -153 -166 -144
-278 -273   -278  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -295 -290 -295
72.057 70.693   75.961 Netto utlån til kunder   78.528 73.139 74.504
17.164 16.955   19.402 Sertifikater og obligasjoner  15 19.402 16.955 17.164
3.101 4.244   2.785 Derivater 14 2.784 4.243 3.100
  354   313 440 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 981 605 777
3.115 3.022   3.034 Investering i eierinteresser   4.294 4.628 4.573
2.181 2.043   2.193 Investering i konsernselskaper     -   - -
  340   372 101 Virksomhet holdt for salg   145   560 486
  447   447 447 Goodwill   491 471 482
1.538 2.148 1.982 Øvrige eiendeler 9 3.090 3.404 2.798
106.995 106.642 112.550 Eiendeler   113.190 107.780 107.975
5.137 6.968   6.372 Innskudd fra kredittinstitusjoner   6.371 6.967 5.137
2.273 2.553   2.273 Innlån bytteordning med staten   2.273 2.553 2.273
53.187 52.231   56.198 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 55.268 51.504 52.252
30.259 28.341   30.936 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 30.936 28.341 30.259
2.790 4.097   2.288 Derivater 15 2.288 4.097 2.790
1.615 1.819   1.837 Annen gjeld 12 2.236 2.292 2.070
  -   - - Virksomhet holdt for salg   31 79 72
3.040 2.662   3.345 Ansvarlig lånekapital 11 3.345 2.662 3.040
98.302 98.669 103.251 Sum gjeld   102.750 98.496 97.892
2.597 2.484   2.597  Eierandelskapital    2.597 2.484 2.597
  -0   -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    0   -0 -0
  895   813 895  Overkursfond    895 813 895
1.889 1.457   1.889  Utjevningsfond    1.889 1.457 1.889
  195   - -  Avsatt utbytte   0   - 195
30   - -  Avsatt gaver    0   - 30
2.944 2.611   2.944  Grunnfondskapital    2.944 2.611 2.944
  106 70 106  Fond for urealiserte gevinster    123 90 123
38   -77   38  Annen egenkapital    1.323 1.183   1.343
  -   614 830  Ordinært resultat    606 510 -
  -   - -  Minoritetsandel    63 136 67
8.694 7.973   9.299  Sum egenkapital    13 10.439 9.284 10.082
106.995   106.642 112.550  Gjeld og egenkapital    113.190 107.780 107.975

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN