Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.6.12 30.6.13   30.6.13 30.6.12 31.12.12
      Misligholdte utlån       
298 278 381 Brutto mislighold over 90 dager *) 413 338 374
72 92 84 - Individuelle nedskrivninger 89 99 83
226 186 297 Netto misligholdte utlån 324 239 291
24   % 33 % 22 % Avsetningsgrad 22 % 29 % 22 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
119 183 128 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 146 199 143
57 62 56 - Individuelle nedskrivninger 64 67 62
63 121 72 Netto andre tapsutsatte engasjement 82 132 81
48   % 34 % 44 % Avsetningsgrad 44 % 34 % 43 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank ASA per Q2. 
Eventuelt mislighold i garantiporteføljen vil for øvrig ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN