Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.6.12 30.6.13   30.6.13 30.6.12 31.12.12
151 151 129 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 144 172 173
4 25 10 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 10 25 4
13 6 6 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 7 7 13
37 23 29 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet 32 24 43
51 38 22 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 26 49 63
129 155 139 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 153 166 144
104 48 25 Konstaterte tap i perioden 33 60 119

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN