Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
2012 30.6.12 30.6.13 (i mill. kroner) 30.6.13 30.6.12 2012
1.025 614 830 Periodens resultat etter skatt   606 510 1.077
43 20 25 Av- og nedskrivninger   57 49 102
51 24 33 Tap på utlån/garantier   38 25 58
1.119 659   887 Tilført fra årets virksomhet   701 584 1.237
284 -1.562 -171 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -82 -1.675 802
-293 1.178 -283 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld -319 1.143 -436
-1.738 -349 -3.937 Reduksjon/(økning) utlån -4.063 -521 -1.919
-586 -221 748 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 872 -67 -456
5.073 4.116 3.011 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 3.016 3.633 4.381
-1.708 403 1.235 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. 1.234 402 -1.708
-4.246 -4.037 -2.238 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -2.238 -4.037 -4.246
-2.096 188 -748 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -878 -536 -2.760
-92 -52 -16 Investering i varige driftsmidler -16 -138 -279
  -   -   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   -   -   -
-1.611 -1.196 308 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper 580 -369 -728
192 18 -85 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -204 5 -166
-1.512 -1.230 207 B) Netto likviditetsendring investeringer 359 -501 -1.173
350 -29 305 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 305 -29 350
936   741,01   - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    -   741 936
-190 -190 -195 Utbetalt utbytte -195 -190 -190
-40 -40 -30 Besluttet gaveutdeling -30 -40 -40
  -   -   38 Korrigering EK    16 -4 -89
2.112 193 677 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 677 193 2.112
3.168 675 795 C) Netto likviditetsendringer finansiering 773 671 3.079
-440 -367 255 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 255 -367 -440
1.519 1.519 1.079 Likviditetsbeholdning per 01.01 1.079 1.519 1.519
1.079 1.152 1.333 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 1.333 1.152 1.079
440 367 -255 Endring -255 367 440

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN