Styrets beretning

1. halvår 2013

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 782 millioner kroner (661 millioner)
 • Resultat 606 millioner kroner (510 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 11,9 prosent (11,7 prosent)
 • Vekst i utlån 8,4 prosent (10,6 prosent) og innskudd 7,3 prosent (12,0 prosent) siste 12 måneder.
 • Tap på utlån 38 millioner kroner (25 millioner)
 • Ren kjernekapitaldekning 10,3 prosent (9,5 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,99 kroner (2,63)

2. kvartal 2013

 • Resultat før skatt 391 millioner kroner (328 millioner)
 • Resultat 285 millioner kroner (238 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 11,1 prosent (10,7 prosent)
 • Tap på utlån 21 millioner kroner (tap 17 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,43 kroner (1,22)

Godt resultat 1. halvår 2013

Hovedtrekk:

 • Resultatforbedring på 96 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor
 • Sterk resultatutvikling i kjernevirksomheten
 • Økte marginer på utlån
 • Redusert kostnadsvekst
 • Lave tap på utlån
 • Sterk soliditet og god finansiering
 • Høy vekst i utlån til privatmarkedet, lav vekst i utlån til bedriftsmarkedet

SpareBank 1 SMN oppnådde i 1. halvår 2013 et resultat før skatt på 782 millioner kroner (661 millioner). Overskuddet ble 606 millioner kroner (510 millioner) og avkastning på egenkapitalen ble 11,9 prosent (11,7 prosent).

Resultat før skatt ble i 2. kvartal isolert 391 millioner kroner (328 millioner). Avkastning på egenkapitalen i kvartalet ble 11,1 prosent (10,7 prosent).

De samlede driftsinntektene ble i 1. halvår 1.459 millioner kroner (1.244 millioner), en økning på 215 millioner sammenlignet med 1. halvår 2012. Både netto renteinntekter og provisjonsinntekter økte sammenlignet med 1. halvår 2012, i stor grad som følge av økte utlånsmarginer.

Avkastning på finansielle investeringer ble 211 millioner kroner (238 millioner), hvor inntekter fra eierinteresser utgjorde 137 millioner (151 millioner).

Konsernets driftskostnader ble 850 millioner kroner i 1. halvår 2013 (795 millioner), 55 millioner høyere enn 1. halvår 2012.

Tap på utlån ble 38 millioner kroner (tap 25 millioner) tilsvarende 0,07 prosent (0,05 prosent) av totale utlån.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis var henholdsvis 8,4 prosent (10,6 prosent) og 7,3 prosent (12,0 prosent) i 1. halvår 2013. Samlet utlånsvekst i 1. halvår var 3,9 prosent (5,6 prosent) og samlet innskuddsvekst i 1. halvår var 5,8 prosent (7,6 prosent).

Ren kjernekapitaldekning var per 30. juni 2013 på 10,3 prosent (9,5 prosent). Den 22. mars 2013 offentliggjorde Finansdepartementet forslag til nye kapitalkrav, tidsplan for implementering, samt ulike alternativer for nye boliglånsvekter. Fremtidig krav til ren kjernekapital vil avhenge av konjunktursituasjon og om angjeldende bank ansees systemkritisk. SpareBank 1 SMN planlegger for en økning i ren kjernekapital til 14,5 prosent innen 1. juli 2016. Kapitalplanen med forutsetninger er nærmere beskrevet i avsnittet om soliditet.

Kursen på bankens egenkapitalbevis var ved halvårsskiftet 46,50 kroner (34,80 per 31. desember 2012). Det er i 2. kvartal utbetalt kontantutbytte for 2012 på 1,50 kroner per egenkapitalbevis.

I 1. halvår ble resultatet per egenkapitalbevis 2,99 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis var per 30. juni 2013 51,66 kroner.

Økte netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble i 1. halvår 746 millioner kroner (720 millioner). Rentenettoen er betydelig styrket i 2. kvartal som følge av gjennomførte renteøkninger på utlån både til privat- og bedriftskunder. Marginer på lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter og ikke som renteinntekter. Marginene på lån overført Bolig- og Næringskreditt er som følge av reprising betydelig forbedret sammenlignet med 1. halvår 2012, og provisjonene utgjorde 188 millioner kroner (74 millioner).

Utlånsmarginene er økt som følge av økte kapitalkrav for norske banker, dette medfører økte egenkapitalkostnader. 

Ved utgangen av 1. halvår 2013 er det solgt boliglån for 29,4 milliarder kroner (26,2 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt. Salg av lån til SpareBank 1 Næringskreditt startet i 2012, og per 30. juni 2013 er 611 millioner kroner solgt til selskapet.

Bankene er fra 2013 pålagt innbetaling til Bankenes Sikringsfond. For SpareBank 1 SMN utgjør dette i 1. halvår 26 millioner kroner, 52 millioner for hele 2013.

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte med 190 millioner kroner tilsvarende 36 prosent og ble 713 millioner kroner i 1. halvår 2013 (524 millioner). Økningen skyldes hovedsaklig økte inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt som følge av økte marginer på boliglån. I tillegg har det vært positiv utvikling særlig på inntekter fra betalingstjenester, regnskapstjenester og garantiprovisjoner.

Provisjonsinntekter, mill. kr 30.6.2013 30.6.2012 Endring
Betalingstjenester 107 94 13
Sparing 21 21 0
Forsikring 60 59 1
SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt 188 75 113
Garantiprovisjoner 30 14 16
Eiendomsmegling 174 166 7
Regnskapstjenester 73 52 21
Forvaltning 6 5 1
Husleieinntekter 22 17 5
Øvrige provisjoner 32 22 11
Sum 713 524 190

Positiv avkastning finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 74 millioner kroner (87 millioner).

Netto gevinster (inklusive utbytte på 31 millioner kroner) på konsernets aksjeporteføljer ble 26 millioner kroner i 1. halvår 2013 (netto tap 10 millioner).

Samlede gevinster på obligasjoner og derivater i 1. halvår 2013 ble 5 millioner kroner (38 millioner). Kursgevinster på obligasjoner og finansielle instrumenter i SpareBank 1 SMN Markets ble 42 millioner kroner (59 millioner).

Avk. fin. investeringer, mill. kr. 30.6.2013 30.6.2012
Kursgevinst/utbytte aksjer 26 -10
Obligasjoner og derivater  5 38
Valuta- og renteforretninger  Markets 42 59
Verdiendr. fin. eiendeler 74 87
SpareBank 1 Gruppen 79 60
SpareBank 1 Boligkreditt 13 25
SpareBank 1 Næringskreditt 3 5
BN Bank 43 27
Andre selskaper 0 34
Eierinteresser 137 151
Sum 211 238

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 1. halvår 2013 ble 402 millioner kroner (263 millioner). SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring er de vesentlige bidragsytere til resultatet – selv om resultatet fra skadeforsikring i 2. kvartal er svekket som følge av naturskader. Verdien på aksjene i SpareBank 1 Markets er i 2. kvartal nedskrevet med 122 millioner kroner (se eget avsnitt under).

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 79 millioner kroner (60 millioner).

Forsterket eierfokus i Sparebank 1 Markets

SpareBank 1 Markets, som tidligere har hatt SpareBank 1 Gruppen som hovedaksjonær, vil fremstå med ny eierstruktur ved at SpareBank 1 Gruppen selger sin eierandel i selskapet. SpareBank 1 Markets vil etter dette eies direkte av SpareBank 1 SMN (24 prosent), SpareBank 1 Nord Norge (24 prosent), SpareBanken Hedmark (15 prosent), Samspar (24 prosent), LO (12 prosent) og ansatte (2 prosent).

Det skal gjennomføres et sterkere samarbeid mellom bankene og SpareBank 1 Markets. Dette inkluderer en integrering av eierbankenes virksomhet innenfor corporate finance og aksjemegling med tilsvarende områder i SpareBank 1 Markets. I tillegg skal bankenes forretningsvolumer i større grad internaliseres. Dette skal, sammen med andre tiltak, bidra til økt lønnsomhet i selskapet og bankene.

I forbindelse med endringen i eierstruktur har SpareBank 1 Gruppen foretatt en nedskriving av eierposten i SpareBank 1 Markets med 122 mill kr. SpareBank 1 SMN sin andel av denne nedskriving utgjør 23,8 millioner kroner.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å sikre finansiering gjennom markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger de best sikrede boliglånene til selskapet. Dette gir redusert finansieringskostnad og økt konkurransekraft.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 18,4 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i 1. halvår 2013 var 13 millioner kroner (25 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av totalt overførte boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt ved utgangen av 2012.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1-bankene etablerte i 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt.

SpareBank 1 SMN sin eierandel i selskapet er 33,8 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet 1. halvår 2013 var 3 millioner kroner (5 millioner). Eierandelen reflekterer i hovedsak SpareBank 1 SMN sin eierandel i BN Bank.

BN Bank

SpareBank1 SMN har en eierandel på 33 prosent i BN Bank per 30. juni 2013. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i BN Bank i 1. halvår ble 43 millioner kroner (27 millioner), inklusive amortiseringseffekter. Amortiseringseffekten har økt resultatet med 4,8 millioner kroner (5,4 millioner). BN Bank har gjennomført en reprising av utlånsporteføljene i 2013 samtidig som veksten på utlån til næringseiendom er redusert.

Andre selskaper

Per 30. juni 2013 inkluderer dette tall for SpareBank 1 Kredittkort og SpareBank 1 Verdipapirservice, samt selskaper etablert for å håndtere overtatte næringslivsengasjementer. Fjorårstallene inneholder også SpareBank 1 SMN sine resultatandeler i Bank 1 Oslo Akershus og Polaris Media.

Bank 1 Oslo Akershus

SpareBank 1 SMN inngikk i starten av inneværende år avtale om å selge 475 594 stk aksjer til Sparebanken Hedmark. Dette ble formelt gjennomført i 2. kvartal 2013, og SpareBank 1 SMN sin eierandel i Bank 1 Oslo Akershus er redusert til 4,78 prosent. Det er videre inngått opsjonsavtale om ytterligere nedsalg av bankens eierandel i Bank 1 Oslo Akershus. Opsjonen må utøves innen 31. desember 2015.

Polaris Media

Konsernets investering i Polaris Media vurderes til virkelig verdi. Goodwill i Polaris Media sin balanse har tidligere gitt SpareBank 1 SMN et fradrag i sin kapitaldekning. Et nedsalg av aksjeposten styrket bankens kjernekapital med 175 millioner kroner i første kvartal 2013.

Driftskostnader

Samlede kostnader ble 850 millioner kroner (795 millioner) i 1. halvår 2013. Konsernets kostnader har økt med 55 millioner kroner tilsvarende 6,9 prosent siste 12 måneder.

I morbanken har kostnadsveksten vært 18 millioner kroner tilsvarende 3,1 prosent. Dette er i tråd med kostnadsambisjonen for morbanken.

Styret fokuserer sterkt på kostnadsreduserende tiltak der målet for 2013 er å bringe kostnadsveksten i morbanken til under 3 prosent. Styret har vedtatt en reduksjon på minimum 75 årsverk i morbanken frem mot 2015. Antall fast ansatte årsverk er i 1. halvår 2013 redusert med 20 til 772 årsverk.

Samlet kostnadsvekst i datterselskapene har vært 36 millioner kroner eller 18,6 %. 20 millioner kroner av veksten har vært i SpareBank 1 SMN Regnskap, og er i all vesentlighet økt kostnadsbase som følge av oppkjøp av lokale regnskapskontor. 

Driftskostnader i forhold til GFK utgjorde 1,54 prosent (1,55 prosent). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 51 prosent (54 prosent).

Lave tap og lavt mislighold

I 1. halvår 2013 ble tap på utlån 38 millioner kroner (tap 25 millioner).

Netto tap på bedriftskundeporteføljen i 1. halvår 2013 ble 32 millioner kroner (tap 23 millioner), inklusive tap i SpareBank 1 SMN Finans på 6 millioner kroner (1 million). På privatkundeporteføljen er det i 1. halvår 2013 netto tapsført 6 millioner kroner (2 millioner).

Individuelle nedskrivninger på utlån per 1. halvår 2013 utgjorde 153 millioner kroner (166 millioner).

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjorde 559 millioner kroner (537 millioner), tilsvarende 0,51 prosent (0,53 prosent) av brutto utlån ved halvårsskiftet.

Mislighold over 90 dager var 413 millioner kroner (338 millioner). Av brutto utlån utgjør dette 0,38 prosent (0,34 prosent). Misligholdet på bedriftskundeporteføljen var 277 millioner kroner (207 millioner) og på privatmarkedsporteføljen 136 millioner (131 millioner). Individuelle nedskrivninger på misligholdte engasjementer var på 89 millioner kroner (99 millioner) tilsvarende en andel på 22 prosent (29 prosent).

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 146 millioner kroner (199 millioner) fordelt på bedriftsmarked med 131 millioner (187 millioner) og privatmarked med 15 millioner (12 millioner). Av brutto utlån utgjør andre tapsutsatte engasjement 0,13 prosent (0,20 prosent). Individuelle nedskrivninger på disse engasjementene var på 64 millioner kroner (67 millioner) eller 44 prosent (34 prosent).

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene etter innvilgelse)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel vesentlige skift i makroøkonomiske forhold)

Det er i 1. halvår 2013 ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger i konsernet. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er med dette 295 millioner kroner (290 millioner).

Forvaltningskapital 113,2 milliarder kroner

Konsernets forvaltningskapital per 1. halvår 2013 var 113,2 milliarder kroner (107,8 milliarder) og har økt med 5,4 milliarder tilsvarende 5 prosent siste 12 måneder. Økningen skyldes økte utlån og økte likviditetsreserver.

Per 1. halvår 2013 er det i tillegg overført boliglån for 29,4 milliarder kroner (26,2 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt samt næringslån for 611 millioner til SpareBank 1 Næringskreditt. Lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Redusert vekst i utlån til bedriftsmarkedet og fortsatt stor boliglånsetterspørsel

Totale utlån har økt med 8,4 milliarder kroner (9,6 milliarder) tilsvarende 8,4 prosent (10,6 prosent) siste 12 måneder og var ved halvårsskiftet 109 milliarder (inkludert SpareBank 1 Boligkreditt). Veksten i 1. halvår isolert var 3,9 prosent (5,6 prosent).

Utlån til privatkunder økte med 8,1 milliarder kroner (5,6 milliarder) til 65,8 milliarder siste 12 måneder. Dette tilsvarer en vekst på 14,0 prosent (10,8 prosent). Veksten i 1. halvår var 5,2 prosent (4,9 prosent).

Vekst i utlån til bedriftskunder siste 12 måneder var 0,3 milliarder kroner (4,0 milliarder) tilsvarende 0,7 prosent (10,2 prosent). Samlede utlån til bedriftskunder utgjorde 43,1 milliarder kroner per 1. halvår 2013. Veksten på utlån til bedriftskunder ble i 1. halvår 1,9 prosent (6,5 prosent).

Utlån til privatkunder utgjorde 60 prosent (57 prosent) av ordinære utlån til kunder per 1. halvår 2013.

Totale innskudd fra kunder økte med 3,8 milliarder kroner (5,5 milliarder) siste 12 måneder til 55,3 milliarder per 1. halvår 2013. Dette tilsvarer en vekst på 7,3 prosent (12,0 prosent). Innskuddsveksten i 1. halvår 2013 var 5,8 prosent (7,6 prosent)

Innskudd fra privatkunder økte med 2,0 milliarder kroner (1,8 milliarder) til 24,4 milliarder tilsvarende 8,7 prosent (8,6 prosent), og innskudd fra bedriftskunder økte med 1,8 milliarder (3,7 milliarder) til 30,9 milliarder tilsvarende 6,2 prosent (14,8 prosent) siste 12 måneder. I 1. halvår utgjorde innskuddsveksten i Privatmarked og Bedriftsmarked henholdsvis 9,5 prosent (7,5 prosent) og 3,0 prosent (7,6 prosent).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per 1. halvår 2013 på 4,6 milliarder kroner (4,3 milliarder), en økning på 6 prosent siste 12 måneder. Økningen er i stor grad knyttet til verdiendring på underliggende verdipapirer.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer mill.kr 30.6.2013 30.6.2012 Endr.
Aksjefond 2.839 2.462 377
Spareforsikring 573 1.055 -482
Aktiv forvaltning 1.027 989 38
Energiforvaltning 111 170 -59
Totalt 4.550 4.676 -126

Forsikringsprodukter

Bankens forsikringsportefølje er økt med 8 prosent siste 12 måneder og samlet premievolum var 1.053 millioner kroner per 30. juni 2013 (968 millioner). Skadeforsikring er økt med 5 prosent, personforsikring med 7 prosent og tjenestepensjon med 28 prosent.

Forsikring, premievolum mill. kr. 30.6.2013 30.6.2012 Endr.
Skadeforsikring 690 656 34
Personforsikring 188 175 13
Tjenestepensjon 175 137 38
Totalt 1.053 968 85

Kontorer (Privatmarked og små og mellomstore bedrifter - SMB)

Fra 2013 er Privatmarked og SMB samorganisert. SMB var tidligere en del av Bedriftsmarked. Privatmarked og SMB kommenteres hver for seg. SMB segmentet består av bedriftskunder med en engasjementsstørrelse på +/- 8 millioner kroner og landbrukskunder. Som følge av omorganiseringen er historikken for SMB segmentet ikke gjenskapt, slik at det ikke sammenlignes med fjorårstall. Egenkapitalavkastningen i 1. halvår for Privatmarked og SMB totalt ble 31,8 prosent med henholdsvis 31,9 prosent (16,2 prosent) for privatmarkedsvirksomheten og 31,5 prosent for SMB-virksomheten. Avkastningen på Privatmarked er beregnet med utgangspunkt i eksisterende risikovekter på boliglån. Risikovektene på boliglån forventes økt betydelig.

Privatmarked

Driftsinntektene – og egenkapitalavkastningen - har økt betydelig som følge av økte marginer på boliglån, både på lån i egen balanse og på boliglån overført SpareBank 1 Boligkreditt, og ble i 1. halvår 2013 samlet på 601 millioner kroner (464 millioner). Rentenettoen ble 291 millioner kroner (259 millioner) og provisjonsinntektene 310 millioner (205 millioner).

Utlånsmarginen i 1. halvår 2013 ble 2,37 prosent (1,70 prosent), mens innskuddsmarginen ble -0,31 prosent (0,25 prosent) (målt mot 3 mnd Nibor).

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet henholdsvis 14,0 prosent (11,7 prosent) og 8,7 prosent (10,8 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i hele markedsområdet.

SMB

Samlede driftsinntekter ble 179 millioner kroner med en rentenetto på 140 millioner og provisjonsinntekter på 39 millioner.

Utlånsmarginen målt mot 3 mnd Nibor i 1. halvår var 3,32 prosent og innskuddsmarginen var -0,22 prosent.

SMB kundene har samlet utlånskapital på 8,8 milliarder og innskuddskapital på 8,6 milliarder kroner. Veksten på henholdsvis utlån og innskudd i 1. halvår i 2013 var henholdsvis 3,7 prosent og 1,3 prosent.

Konsernkunder

I forbindelse med omorganiseringen av banken fra 2013 er SMB kundene skilt ut fra tidligere bedriftsmarkedsdivisjonen og segmentet har endret navn til konsernkunder. Konsernkunder er hovedsakelig kunder med engasjementstørrelser over 8 millioner kroner. I og med denne endringen er historikken for konsernkunder ufullstendig.

Egenkapitalavkastningen for konsernkunder ble 10,0 prosent i 1. halvår. For hele Bedriftsmarkedet (SMB og Konsernkunder) var egenkapitalavkastningen i 1. halvår 2012 13,8 prosent.

Samlede driftsinntekter for konsernkunder ble 397 millioner kroner i 1. halvår 2013. Netto renteinntekter ble 344 millioner kroner, mens provisjonsinntektene ble 53 millioner inklusive 11 millioner i inntekter på rente- og valutaforretninger.

Utlåns- og innskuddsmargin for konsernkunder ble henholdsvis 2,72 prosent og -0,62 prosent. Utlånsveksten for konsernkunder i 1. halvår 2013 var 0,9 prosent og innskuddsveksten 10,8 prosent. For bedriftskundene totalt (Konsernkunder og SMB kunder) var utlånsmarginen 2,85 prosent (2,39 prosent) og innskuddsmarginen -0,49 prosent (0,05 prosent).

12 måneders vekst for bedriftskunder totalt (Konsernkunder og SMB kunder) har vært 4,6 prosent (7,9 prosent) og innskuddsveksten 13,0 prosent (9,5 prosent).

SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 SMN Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og – tjenester og er en integrert del av morbankaktiviteten i SMN.

SpareBank 1 SMN Markets hadde totale inntekter i 1. halvår 2013 på 56,3 millioner kroner (66,2 millioner).

Markets (mill. kr) 30.6.2013 30.6.2012 Endr.
Renter og valuta 39,2 54,1 -14,9
Corporate 11,1 5,2 5,9
Verdipapirhandel, VPS 15,4 8,8 6,6
SpareBank 1 Markets -2,5 0,5 -3,0
Investeringer -6,9 -2,4 -4,5
Sum inntekter 56,3 66,2 -9,9

Av brutto inntekter på 56,3 millioner kroner er 11 millioner overført Konsernkunder og 1 million overført SMB. Dette er Konsernkunder og SMB sin andel av inntekter på valuta- og renteforretninger på egne kunder. Videre gjelder 2,2 millioner kroner av corporate-inntektene tjenester solgt til morbanken.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i 1. halvår 2013 ble 100 millioner kroner (66 millioner) før skatt.

Resultat før skatt, mill. kr 30.6.2013 30.6.2012 Endr.
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 41,5 41,9 -0,4
SpareBank 1 SMN Finans  29,1 30,3 -1,2
SpareBank 1 SMN Regnskap 12,1 8,6 3,5
Allegro Finans -0,7 -1,3 0,6
SpareBank 1 SMN Invest  19,2 -1,7 20,9
Andre selskaper -1,0 -12,1 13,1
Sum 100,2 65,6 36,5

Resultatene er selskapenes totalresultat. Bankens eierandel i EiendomsMegler 1 er 86,7 prosent, i SpareBank 1 SMN Finans 90,1 prosent og i Allegro 90,1 prosent. Eierandelen i de øvrige selskapene er 100 prosent.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt markedsområde og markedsandelen er om lag 40 prosent. Selskapet oppnådde et meget godt resultat i 2012 og har også hatt et sterkt 1. halvår 2013 med et resultat før skatt på 41,5 millioner kroner (41,9 millioner).

SpareBank 1 SMN Finans hadde et resultat på 29,1 millioner kroner i 1. halvår (30,3 millioner). Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,1 milliarder kroner, der leasingavtalene utgjør 1,8 milliarder.

SpareBank 1 Nordvest og SpareBank 1 Søre Sunnmøre overtok etter avtale 9,9 prosent av aksjene i SpareBank 1 SMN Finans i 4. kvartal 2012.

SpareBank 1 SMN Regnskap oppnådde et overskudd før skatt på 12,1 millioner kroner (8,6 millioner). SpareBank 1 SMN Regnskap overtok i løpet av 2012 fem regnskapskontorer og har ambisjoner om fortsatt sterk vekst. Med en vekstrate tre ganger høyere enn bransjesnittet er selskapet markedsleder i Midt-Norge og et av de ledende regnskapsmiljøene i Norge. Selskapet har i tillegg ervervet en strategisk eierposisjon på 40 prosent i regnskapsbyråkjeden Consis. Dette sammen med alliansepartner Sparebanken Hedmark som eier 60 prosent.

I samarbeid med andre SpareBank 1-banker gjennomfører SpareBank 1 SMN Regnskap en landsomfattende satsing på regnskapsvirksomhet gjennom SpareBank 1 Regnskapshuset. SpareBank 1 Regnskapshuset skal bli en av Norges ledende aktører i regnskapsbransjen. Sammen skal SpareBank 1-bankene bygge opp en nasjonal regnskapsvirksomhet tuftet på regionalt eierskap, sterk tilknytning til eierbankene og nærhet til markedet.

Allegro Finans hadde i 1. halvår et underskudd på 0,7 millioner kroner (underskudd 1,3 millioner) før skatt. Selskapet har en portefølje på 2,8 milliarder kroner til aktiv forvaltning.

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et resultat før skatt i 1. halvår 2013 på 19,2 millioner kroner (underskudd 1,7 millioner). Resultatet i selskapet er i sin helhet konsekvens av verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets samlede aksjebeholdning.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 23 milliarder kroner og er dermed finansiert i 24 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved halvårsskiftet på 68 prosent (71 prosent).

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde. Per 30. juni 2013 hadde banken overført utlån på samlet 29,4 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt.

I 1. kvartal 2013 tok SpareBank 1 SMN opp et lån på 500 millioner euro på 5 år. Lånet er fordelt på ca 180 investorer i Europa og Asia. Lånet er tatt opp for at banken skal øke sin geografiske spredning av finansieringskilder og dermed redusere sin finansieringsrisiko.

Rating

Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A2 (stable) og A- (stable outlook). Banken ble i desember nedgradert av Moody’s fra A1 til A2 (under review). Dette ble i 1. kvartal 2013 endret til A2 (stable).

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 30. juni 2013 ble 10,3 prosent (9,5 prosent). Ren kjernekapital er kjernekapital eksklusive fondsobligasjoner.

Konsernet har vridd utlånsveksten i større grad over til privatkundesegmentet. Som følge av dette medfører overgangsreglene i kapitalkravsforskriften vekst i regulatorisk minimumskrav til kapital.

Kjernekapitaldekningen er styrket som følge av opptak av fondsobligasjon på 500 millioner kroner i juni 2013.

Tall i mill. kroner 30.6.2013 30.6.2012
Ren kjernekapital 8.882 7.592
Hybridkapital 1.625 1.130
Ansvarlig lån 1.386 1.178
Ansvarlig kapital 11.894 9.900
Kapitalkrav 6.886 6.371
Beregningsgrunnlag 86.079 79.635
Ren kjernekapitaldekning 10,3 % 9,5 %
Kjernekapitaldekning 12,2 % 11,0 %
Kapitaldekning 13,8 % 12,4 %

Den 22. mars 2013 offentliggjorde Finansdepartementet forslag til nye kapitalkrav, tidsplan for implementering, samt ulike alternativer for nye boliglånsvekter. I sum representerer disse forslagene en skjerpelse i forhold til det man forventet. Selv om det er usikkerhet knyttet til flere av bufferne har styret i SpareBank 1 SMN lagt til grunn at man må planlegge for at alle buffere må være oppfylt pr 1. juli 2016. Målet er 14,5 prosent ren kjernekapitaldekning per 1. juli 2016.

Følgende tiltak iverksettes:

 • Forbedret bankdrift gjennom effektivisering og økte marginer. Økte kapitalkrav for alle banker danner et markedsmessig grunnlag for å øke marginene på utlån
 • Utbyttepolitikken praktiseres som for 2012 med effektiv utdeling på 25 – 35 prosent
 • Moderat vekst i bankens balansekrevende virksomheter, herunder utlån til privatmarked og bedriftsmarked i morbanken og i BN Bank
 • Salg av aktivaposter som ikke inngår i kjernevirksomheten
 • Innføring av avansert IRB i SpareBank 1 SMN og BN Bank

SpareBank 1 SMN har per i dag ingen planer om emisjon av egenkapital.

Banken er IRB-godkjent (Internal Ratings-based), og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko.

SpareBank 1 SMN har i juni 2013 levert søknad til Finanstilsynet om benyttelse av avansert IRB i kapitalkravsberegningene. Forberedende arbeid til søknaden er gjort i samarbeid med de øvrige bankene i SpareBank 1 alliansen.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. juni 2013 var 51,66 kroner, og resultatet per egenkapitalbevis ble 2,99 kroner.

Per 30. juni 2013 var kursen 46,50 kroner, og det er i 2013 utbetalt et utbytte for 2012 på 1,50 kroner per bevis.

Pris/Resultat ble 7,79 og Pris/Bok 0,90 per 30. juni 2013.

Risikoforhold

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er lave.

Banken legger til grunn at konjunkturoppgangen vil fortsette, men noe svakere enn tidligere antatt. Dette skyldes at aktivitetsveksten vil være moderat som følge av meget svake internasjonale vekstimpulser. Vi forventer en fortsatt lav norsk arbeidsledighet, og kombinert med en fortsatt god lønnsvekst og et lavt rentenivå anser banken at tapsrisiko i bankens PM-portefølje fortsatt vil være lav. Kredittetterspørselen fra norske husholdninger er fortsatt høyere enn lønnsveksten og vil i stor grad påvirkes av utviklingen i boligprisene. Banken legger til grunn at marginøkning på boliglån, som følge av økte kapitalkrav, vil kunne virke avdempende på boligprisutviklingen. Banken legger til grunn at det også vil være en moderat vekst i midtnorsk næringsliv fremover.

Stadig økte kapitalkrav kombinert med usikkerhet særlig til håndtering av motsyklisk buffer samt eventuell videreføring av gulvet, tilsier at norske banker vil implementere en mer konservativ kredittpolitikk mot næringslivet.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Utsikter fremover  

Resultatet i 1. halvår 2013 er tilfredsstillende, og det er særlig verdt å fremheve god utvikling i kjernevirksomheten. Konsernet har en robust finansiering. Dette er i tråd med styrets ambisjoner.

Styret har stor oppmerksomhet på tiltak som skal styrke soliditeten slik at banken når målet om minimum 14,5 prosent ren kjernekapital innen 1. juli 2016.

Styret følger konsernets kostnadsutvikling nøye, og vil fortløpende vurdere ytterligere kostnadsreduserende tiltak.

SpareBank 1 SMN har så langt ikke sett klare indikasjoner på at det regionale næringslivet har blitt rammet av krisen i euroområdet. Uroen i internasjonale finansmarkeder øker usikkerheten i nasjonal og regional økonomi. Næringslivet i bankens markedsområde viser imidlertid fortsatt vekst og god lønnsomhet, og utsiktene for 2013 synes fortsatt å være gode. Arbeidsledigheten er lav, og det er få signaler i den regionale makroøkonomien isolert sett som tilsier større endringer i risikobildet for 2013 sett under ett.

SpareBank 1 SMN har en konservativ likviditetsstrategi og skal opprettholde ordinær drift i minimum 12 måneder uten ytterligere tilgang på ekstern finansiering. Styret vurderer markedet for finansiering til å være lettere i 2013 enn i 2012.

Styret er tilfreds med resultatet for 1. halvår 2013 og forventer et godt resultat også i 2. halvår.

 

           Trondheim, 14. august  
           Styret i SpareBank 1 SMN  
       
       
Kjell Bordal   Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen   Aud Skrudland  
Styrets leder Nestleder    
       
       
Morten Loktu Bente Karin Trana Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN