Styrets beretning

1. kvartal 2013

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 390 millioner kroner (333 millioner)
 • Overskudd 1. kvartal 321 millioner kroner (272 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,7 prosent (13,0 prosent)
 • Vekst i utlån 9,7 prosent (9,9 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i innskudd 7,4 prosent (14,2 prosent) siste 12 måneder
 • Ren kjernekapitaldekning 10,4 prosent (8,8 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,55 kroner (1,41)

Godt resultat i 1. kvartal 2013

Hovedtrekk:

 • Resultatøkning på 49 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2012
 • Økte utlånsmarginer
 • Sterk inntektsutvikling i kjernevirksomheten, god avkastning på finansielle investeringer og positiv resultatutvikling i SpareBank 1 Gruppen
 • Lave tap på utlån
 • Styrket soliditet i tråd med konsernets kapitalplan
 • Avdempet vekst i utlån til næringslivet

SpareBank 1 SMN oppnådde i 1. kvartal 2013 et overskudd på 321 millioner kroner (272 millioner) og en avkastning på egenkapitalen på 12,7 prosent (13,0). Resultat før skatt ble 390 millioner kroner (333 millioner).

Driftsinntektene i 1. kvartal økte til 660 millioner kroner (586 millioner) i stor grad som følge av økte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt.

Avkastning på finansielle eiendeler ble 162 millioner kroner (153 millioner), hvor inntekter av eierinteresser utgjorde 101 mill kroner (92 millioner).

Driftskostnadene ble 414 millioner kroner i 1. kvartal 2013 (398 millioner).

Tap på utlån ble 17 millioner kroner (8 millioner) i 1. kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis per 1. kvartal 2013 ble henholdsvis 9,7 prosent (9,9 prosent) og 7,4 prosent (14,2 prosent).

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2013 var 10,4 prosent (8,8 prosent). Styret vedtok i desember 2012 å revidere bankens kapitalplan. Den 22. mars 2013 offentliggjorde Finansdepartementet Stortingsproposisjon 96 med forslag til nye kapitalkrav, tidsplan for implementering, samt ulike alternativer for nye boliglånsvekter. Det foreslås ulike nivå på ren kjernekapital avhengig av konjunktursituasjon og om angjeldende bank ansees systemkritisk. Styret legger i dag til grunn en kapitalplan der alle kapitalbuffere gjøres gjeldende. Dette betyr at vi nå planlegger for en økning til 14,5 prosent ren kjernekapitaldekning innen 1. juli 2016. Revidert kapitalplan er nærmere beskrevet i avsnittet om soliditet i denne rapporten.

I 1. kvartal ble resultatet per egenkapitalbevis 1,55 kroner (1,41), og bokført verdi per egenkapitalbevis var 51,90 kroner ved kvartalsskiftet. Børskurs var på samme tidspunkt 46,90 kroner.

Netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble i 1. kvartal 2013 343 millioner kroner (351 millioner). Utlånsmarginene økte gjennom 2012, dels som følge av lav markedsrente (NIBOR). Rentenettoen inklusive provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er styrket sammenlignet med tilsvarende periode i 2012. Netto renteinntekter fra boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Dette utgjorde i 1. kvartal 85 millioner kroner (25 millioner).

Det er varslet økning av renten både for bedrifts- og privatkunder. Denne prisøkning vil ha effekt fra 2. kvartal 2013. For boliglån er prisøkningen 30 basispunkter med effekt fra mai og for bedriftsmarkedslån er prisøkningen forventet å ha en samlet effekt på 40 basispunkter med effekt delvis fra april og delvis fra mai 2013.

Bankene er fra 2013 pålagt innbetaling til Bankenes Sikringsfond. For SpareBank1 SMN utgjør dette i første kvartal 13 millioner kroner, 54 millioner for hele 2013.

Økte provisjonsinntekter

 

Provisjonsinntekter, mill. kr 31.3.2013 31.3.2012 Endring
Betalingstjenester 51 46 5
Sparing 9 10 -1
Forsikring 29 31 -2
SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt 85 25 59
Garantiprovisjoner 11 8 3
Eiendomsmegling 73 72 0
Regnskapstjenester 33 26 6
Forvaltning 3 3 0
Husleieinntekter 11 9 2
Øvrige provisjoner 13 6 7
Sum 317 235 82

Netto provisjons- og andre inntekter ble 317 millioner kroner (235 millioner) i 1. kvartal 2013, hovedsakelig som følge av økte inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt. Provisjonsinntektene fra SpareBank 1 Boligkreditt har økt som følge av økte marginer på boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt.

God avkastning på finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 61 millioner kroner (60 millioner). Den samlede avkastning fordeler seg som følger:

 • Avkastning på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 25 millioner kroner (3 millioner)
 • Netto kursgevinster på obligasjoner og derivater 17 millioner kroner (34 millioner)
 • Kursgevinster på valuta- og rentehandel i SpareBank 1 SMN Markets ble 20 millioner kroner (23 millioner)
Avk. fin. investeringer, mill. kr. 31.3.2013 31.3.2012
Kursgevinst/utbytte aksjer 25 3
Obligasjoner og derivater  17 34
Valuta- og renteforretninger Markets 20 23
Verdiendr. fin. eiendeler 62 60
SpareBank 1 Gruppen 61 47
SpareBank 1 Boligkreditt 12 14
SpareBank 1 Næringskreditt 2 3
BN Bank 26 15
Andre selskaper -1 13
Tilknyttede selskaper 101 92
Sum 162 153

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 1. kvartal 2013 ble 315 millioner kroner (199 millioner). SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring er de vesentligste bidragsyterne til resultatet.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 61 millioner kroner (47 millioner).

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene overfører de best sikrede boliglånene til selskapet. Dette gir redusert finansieringskostnad. Per 31. mars 2013 har banken overført 30 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt, tilsvarende 47 prosent av samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 18,4 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i 1. kvartal 2013 var 12 millioner kroner (14 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 bankene etablerte i 2009 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 1. kvartal 2013 er utlån på 0,6 milliarder kroner overført til SpareBank 1 Næringskreditt.

Sparebank 1 SMN sin eierandel i selskapet er 33,8 prosent, og bankens andel av resultatet i 1. kvartal 2013 ble 2 millioner kroner (3 millioner). Eierandelen reflekterer i hovedsak SpareBank 1 SMN sin eierandel i BN Bank.

BN Bank

SpareBank 1 SMN sin eierandel i BN Bank er 33 prosent per 31. mars 2013.

SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank i 1. kvartal 2013 ble 26 millioner kroner (15 millioner), inklusive amortiseringseffekter. Amortiseringseffekten i 2013 har økt resultatet med 4 millioner kroner (3 millioner). BN Bank gjennomfører en reprising av utlånsporteføljene i 2013 samtidig som det legges opp til redusert vekst på utlån til næringseiendom.

Aksjer holdt for salg

Bank 1 Oslo Akershus

SpareBank 1 SMN har i 2013 inngått avtale om å selge 475 594 stk aksjer til Sparebanken Hedmark. Dette forventes formelt å bli gjennomført i 2. kvartal 2013. Dette reduserer SpareBank 1 SMN sin eierandel til 4,78 prosent. Den solgte eierandelen i Bank 1 Oslo Akershus er ved utgangen av første kvartal klassifisert som holdt for salg. På bakgrunn av dette er det ikke tatt inn resultatandel av SpareBank 1 SMN sin eierpost i 1. kvartal. Det er videre inngått opsjonsavtale om ytterligere nedsalg av bankens eierandel i Bank 1 Oslo Akershus. Opsjonen må utøves innen 31. desember 2015.

Salg av bankens aksjer i Bank 1 Oslo Akershus inngår i bankens kapitalplan.

Polaris Media

SpareBank 1 SMN solgte per 25. januar 2013 5,88 millioner aksjer i Polaris Media til 27,00 kroner per aksje til NWT Media (Nya Wermlands-Tidningens AB), for til sammen 158,8 millioner kroner. Gjennom denne transaksjonen reduserer SpareBank 1 SMN sin eierandel i Polaris Media fra 23,4 til 11,4 prosent. Dette salget er forankret i bankens kapitalplan. Gevinsten på transaksjonen er inntektsført i 1. kvartal med 5,9 millioner kroner. Resterende aksjepost er bokført til en verdi av 27 kroner per aksje.

Aksjen i Polaris Media ble per årsskiftet reklassifisert som aksjer holdt for salg. Investeringen blir derfor ikke konsolidert i bankens regnskaper, men blir vurdert til virkelig verdi. Goodwill i Polaris Media sin balanse har tidligere gitt SpareBank 1 SMN et fradrag i sin kapitaldekning. Transaksjonen har ved utgangen av første kvartal 2013 styrket bankens kjernekapital med 175 millioner kroner.

Redusert kostnadsvekst

Samlede kostnader ble 414 millioner kroner (398 millioner) i 1. kvartal 2013. Økningen på 16 millioner kroner tilsvarer 4 prosent.

Det har vært nullvekst i kostnader i morbanken slik at kostnadsveksten har oppstått i bankens datterselskaper. Kostnadsveksten har her vært 15,9 prosent med vekst hovedsakelig i SpareBank 1 SMN Regnskap og EiendomsMegler 1. Økning i EiendomsMegler 1 er knyttet til økt ressursinnsats i selskapet. I SpareBank 1 SMN Regnskap er kostnadsveksten i stor grad konsekvens av oppkjøp gjennomført i 2012 hvor full effekt av både inntekter og kostnader kommer fra og med 2013.

Driftskostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,52 prosent (1,59 prosent). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 50 prosent (54 prosent).

Banken har iverksatt et omfattende forbedringsprogram som skal bedre kundeopplevelsene, øke produktiviteten og redusere de relative driftskostnadene.

Styret fokuserer sterkt på kostnadsreduserende tiltak der målet for 2013 er å bringe kostnadsveksten i konsernet til under 3 prosent. Styret har vedtatt en reduksjon på minimum 75 årsverk i morbanken frem mot 2015.

Bankens organisasjonsstruktur er endret med virkning fra 1. januar 2013 hvor overordnet ambisjon er tydelig forsterket fokus på den kunderettede delen av virksomheten.

Lave tap og lavt mislighold

I 1. kvartal 2013 ble tap på utlån 17 millioner kroner (8 millioner).

På bedriftskundeporteføljen (konsernkunder og SMB) er det i 1. kvartal 2013 netto tap på 14 millioner kroner (9 millioner), inklusive tap i SpareBank 1 SMN Finans på 2 millioner kroner (2 millioner). Det har i 2013 vært lave nye individuelle nedskrivninger. På privatkundeporteføljen er det i 1. kvartal 2013 netto tapsført 3 millioner kroner (netto inntektsført 1 millioner).                                                         

Individuelle nedskrivninger på utlån per 1. kvartal 2013 utgjorde 143 millioner kroner (164 millioner), en nedgang på 21 millioner siste 12 måneder.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 548 millioner kroner (501 millioner), tilsvarende 0,51 prosent (0,51 prosent) av brutto utlån per 31. mars 2013.

Mislighold over 90 dager var 388 millioner kroner (318 millioner), en økning på 70 millioner. I prosent av brutto utlån (inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) er misligholdet 0,36 prosent (0,33 prosent). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 71 millioner kroner (94 millioner) tilsvarende 18 prosent (30 prosent). Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 160 millioner kroner (183 millioner). Av brutto utlån utgjør dette 0,15 prosent (0,19 prosent). 72 millioner kroner (70 millioner) eller 45 prosent (38 prosent) er tapsavsatt.

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold)

Det er i 1. kvartal ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger i morbanken. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er 295 millioner kroner (290 millioner).

Forvaltningskapital 111 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital per 1. kvartal 2013 var 111 milliarder kroner mot 99 milliarder per 1. kvartal 2012. Økningen tilskrives utlånsvekst og økte likviditetsreserver.

Per 1. kvartal 2013 er 30,4 milliarder kroner (25,7 milliarder kroner) overført fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Redusert utlånsvekst til bedriftsmarkedet

Samlede utlån har økt med 9,4 milliarder kroner (8,9 milliarder) tilsvarende 9,7 prosent (9,9 prosent) siste 12 måneder og var 106,8 milliarder (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) per 1. kvartal 2013.

Veksten på 12 måneders utlån til bedriftskunder (Konsernkunder og SMB) var 2,4 milliarder kroner (2,5 milliarder) tilsvarende 5,8 prosent (6,7 prosent). Samlede utlån til bedriftskunder utgjorde 42,9 milliarder kroner per 1. kvartal 2013. Utlånsveksten til bedriftskunder i 2013 har vært 0,6 milliarder kroner tilsvarende 1,4 prosent.

Utlån til privatkunder økte med 7,1 milliarder kroner (6,2 milliarder) til 63,9 milliarder siste 12 måneder, som tilsvarer en vekst på 12,5 prosent (12,4 prosent). Til privatkunder var utlånsveksten i 1. kvartal 2013 1,3 milliarder tilsvarende 2,1 prosent.

Utlån til privatkunder utgjorde 60 prosent (58 prosent) av brutto utlån (inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) til kunder per 1. kvartal 2013.

Innskudd fra kunder økte med 3,6 milliarder kroner (6,1 milliarder) siste 12 måneder til 52,6 milliarder kroner per 1. kvartal 2013. Dette tilsvarer en vekst på 7,4 prosent (14,2 prosent).

Innskudd fra privatkunder økte med 1,8 milliarder kroner (1,8 milliarder) til 22,8 milliarder tilsvarende 8,6 prosent (9,1 prosent), og innskudd fra bedriftskunder økte med 1,8 milliarder(4,3 milliarder) til 29,8 milliarder tilsvarende 6,5 prosent (18,3 prosent).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per 1. kvartal 2013 på 4,6 milliarder kroner, en økning på 9 prosent siden 1. kvartal 2012. Veksten er størst i aksjefondsporteføljen.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer mill.kr 31.3.2013 31.3.2012 Endr
Aksjefond 2.817 2.402 415
Spareforsikring 648 695 -47
Aktiv forvaltning 1.043 939 104
Energiforvaltning 127 203 -76
Totalt 4.635 4.239 396

Forsikringsprodukter

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 9 prosent siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 10 prosent, på personforsikring 4 prosent og på tjenestepensjon 34 prosent. Totale inntekter på bankens forsikringsportefølje passerte 120 millioner kroner i 2012 og forventes å ha en stabil vekst også i 2013.

Forsikring, premievolum mill. kr. 31.3.2013 31.3.2012 Endr
Skadeforsikring 685 639 46
Personforsikring 189 181 8
Tjenestepensjon 173 139 34
Totalt 1.047 959 88

Privatmarked og SMB (Små og Mellomstore Bedrifter)

Fra 2013 er Privatmarked og SMB samorganisert. SMB var tidligere en del av Bedriftsmarked. Privatmarked og SMB kommenteres hver for seg. SMB segmentet består av bedriftskunder med en engasjementsstørrelse på +/- 8 millioner kroner og landbrukskunder. Historikken for SMB segmentet er mangelfull, slik at det sammenlignes ikke med fjorårstall. Egenkapitalavkastningen i 1. kvartal for Privatmarked og SMB totalt ble 27,5 prosent med henholdsvis 25,2 prosent (16,4 prosent) for privatmarkedsvirksomheten og 33,8 prosent for SMB-virksomheten.

Privatmarked

Driftsinntektene har økt betydelig som følge av økte marginer på boliglån, både i egne bøker og på boliglån overført SpareBank 1 Boligkreditt, og ble i 1. kvartal 2013 samlet på 274 millioner kroner (215 millioner). Rentenettoen ble 137 millioner kroner (125 millioner) og provisjonsinntektene 137 millioner (89 millioner).

Utlånsmarginen i 1. kvartal 2013 ble 2,20 prosent (1,45 prosent), mens innskuddsmarginen ble -0,34 prosent (0,41 prosent) (målt mot 3 mnd Nibor).

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet henholdsvis 12,3 prosent (11,7 prosent) og 8,6 prosent (10,8 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i hele markedsområdet.

SMB

Samlede driftsinntekter ble 88 millioner kroner med en rentenetto på 70 millioner og provisjonsinntekter på 18 millioner.

Utlånsmarginen målt mot 3 mnd Nibor i kvartalet var 3,20 prosent og innskuddsmarginen var -0,17 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal i 2012 er det beregnet en økning på om lag 40 punkter.

SMB kundene har samlet utlånskapital på 8,6 milliarder og innskuddskapital på 8,8 milliarder kroner. Veksten på henholdsvis utlån og innskudd i 1. kvartal i 2103 var henholdsvis 1,1 prosent og 2,5 prosent.

Konsernkunder

I forbindelse med omorganiseringen av banken fra 2013 er SMB kundene skilt ut fra tidligere bedriftsmarked og segmentet har endret navn til konsernkunder. Konsernkunder er hovedsakelig kunder med engasjementstørrelser over 8 millioner kroner. I og med denne endringen er historikken for konsernkunder ufullstendig.

Egenkapitalavkastningen for konsernkunder ble 10,1 prosent i 1. kvartal. For hele Bedriftsmarkedet (SMB og Konsernkunder) var egenkapitalavkastningen i 1. kvartal 2012 11,6 prosent.

Samlede driftsinntekter for konsernkunder ble 180 millioner kroner i 1. kvartal 2013. Netto renteinntekter ble 156 millioner kroner, mens provisjonsinntektene ble 24 millioner inklusive 4 millioner i inntekter på rente- og valutaforretninger.

Utlåns- og innskuddsmargin for konsernkunder ble henholdsvis 2,50 prosent og -0,59 prosent. Utlånsveksten for konsernkunder i 1. kvartal 2013 var 1,3 prosent og innskuddsveksten 2,0 prosent. For bedriftskundene totalt (Konsernkunder og SMB kunder) var utlånsmarginen 2,65 prosent (2,27 prosent) og innskuddsmarginen -0,40 prosent (0,18 prosent).

12 måneders vekst for bedriftskunder totalt (Konsernkunder og SMB kunder) har vært 5,6 prosent (7,7 prosent) og innskuddsveksten 9,0 prosent (16,8 prosent).

SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 SMN Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og – tjenester og er en integrert del av morbankaktivteten i SMN.

SpareBank 1 SMN Markets hadde totale inntekter i 1. kvartal 2013 på 29,3 millioner kroner (27,2 millioner).

SpareBank 1 SMN har inngått en aktiv forvaltningsavtale med SpareBank 1 Markets (eid av SpareBank 1 Gruppen). Avtalen innebærer at SpareBank 1 Markets kommer i styrket posisjon til å levere valuta- og renteprodukter i første- og annenhåndsmarkedet. Forretningsvolumet er regulert gjennom klare rammer for eksponering i forhold til produkter og motparter og innebærer uvesentlig endring av bankens risikoeksponering. Inntekter og kostnader fordeles mellom partene etter en gitt fordelingsnøkkel. Avtalen ble operasjonalisert i april 2012, og SpareBank 1 SMN sin netto andel av inntektene i 1. kvartal 2013 ble - 3 millioner kroner.

Markets (mill. kr) 31.3.2013 31.3.2012 Endr.
Renter og valuta 19,3 22,6 -3,3
Corporate 4,5 0,8 3,7
Verdipapirhandel, VPS 8,5 6,6 1,9
SpareBank 1 Markets -3,0 0,0 -3,0
Investeringer, div. 0,0 -2,8 2,8
Sum inntekter 29,3 27,2 2,1

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i 1. kvartal 2013 ble 42,8 millioner kroner (33,4 millioner) før skatt.

Resultat før skatt, mill. kr 31.3.2013 31.3.2012 Endr
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 10,7 14,1 -3,4
SpareBank 1 SMN Finans  15,2 14,1 1,1
SpareBank 1 SMN Regnskap 3,7 5,5 -1,8
SpareBank 1 SMN Invest  13,4 4,7 8,7
Øvrige selskaper -0,2 -5,0 4,8
Sum 42,8 33,4 9,4

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt nedslagsfelt med en markedsandel på 40 prosent. Selskapets resultat på 10,7 millioner kroner (14,1 millioner) i 1. kvartal er tilfredsstillende. Antall omsatte enheter har økt med 1,4 prosent og samlet omsetningsverdi med 2 prosent til 3,5 milliarder kroner sammenlignet med 1. kvartal 2012.

SpareBank 1 SMN Finans hadde et resultat på 15,2 millioner kroner i 1. kvartal (14,1 millioner). Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,1 milliarder kroner, der leasingavtalene utgjør 1,8 milliarder.

SpareBank 1 Nordvest og SpareBank 1 Søre Sunnmøre overtok etter avtale 9,9 prosent av aksjene i SpareBank 1 SMN Finans i 4. kvartal 2012.

SpareBank 1 SMN Regnskap oppnådde et overskudd før skatt på 3,7 millioner kroner (5,5 millioner).

SpareBank 1 SMN Regnskap overtok i løpet av 2012 fem regnskapskontorer og har ambisjoner om fortsatt sterk vekst. Med en vekstrate tre ganger høyere enn bransjesnittet er selskapet markedsleder i Midt-Norge og et av de ledende regnskapsmiljøene i Norge. Selskapet har i tillegg ervervet en strategisk eierposisjon på 40 prosent i regnskapsbyråkjeden Consis. Dette sammen med alliansepartner Sparebanken Hedmark som eier 60 prosent.

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et overskudd i 1. kvartal 2013 på 13,4 millioner kroner (4,7 millioner). Resultatet er i sin helhet knyttet til gevinster på selskapets aksjeporteføljer.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 22 milliarder kroner og er dermed finansiert i 18 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved årsskiftet på 72 prosent (73 prosent).

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde. Per 31. mars 2013 var utlån på samlet 29,8 milliarder kroner overført SpareBank 1 Boligkreditt.

I 1. kvartal 2013 har SpareBank 1 SMN tatt opp et lån på 500 millioner euro på 5 år. Lånet er fordelt på ca 180 investorer i Europa og Asia. Lånet er tatt opp for at banken skal øke sin geografiske spredning av finansieringskilder og dermed redusere sin finansieringsrisiko.

Rating

Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A2 (stable) og A- (stable outlook). Banken ble i desember nedgradert av Moody’s fra A1 til A2 (under review). Dette er i 1. kvartal endret til A2 (stable).

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2013 ble 10,4 prosent (8,8 prosent). Ren kjernekapital er kjernekapital eksklusive fondsobligasjoner.

Tall i mill. kroner 31.3.2013 31.3.2012
Ren kjernekapital 8.568 6.759
Hybridkapital 1.118 1.143
Ansvarlig lån 1.285 1.107
Ansvarlig kapital 10.971 9.008
Kapitalkrav 6.606 6.127
Beregningsgrunnlag 82.578 76.590
Ren kjernekapitalandel 10,4 % 8,8 %
Kjernekapitalandel 11,7 % 10,3 %
Kapitaldekning 13,3 % 11,8 %

Den 22. mars 2013 offentliggjorde Finansdepartementet forslag til nye kapitalkrav, tidsplan for implementering, samt ulike alternativer for nye boliglånsvekter. I sum representerer disse forslagene en skjerpelse i forhold til det man forventet. Selv om det er usikkerhet knyttet til flere av bufferne legger styret i SpareBank 1 SMN til grunn at man må planlegge for at alle buffere må være oppfylt pr 1. juli 2016. Styret planlegger for å oppnå 14,5 prosent ren kjernekapitaldekning pr 1. juli 2016.

Følgende tiltak iverksettes:

 • Forbedret bankdrift gjennom effektivisering og økte marginer. Økte kapitalkrav for alle banker danner et markedsmessig grunnlag for å øke marginene på utlån
 • Utbyttepolitikken praktiseres som for 2012 med effektiv utdeling på 25 – 35 prosent
 • Moderat vekst i bankens balansekrevende virksomheter, herunder utlån til privatmarked og bedriftsmarked i morbanken og i BN Bank
 • Salg av aktivaposter som ikke inngår i kjernevirksomheten
 • Innføring av avansert IRB i SpareBank 1 SMN og BN Bank

SpareBank 1 SMN har per i dag ingen planer om emisjon av egenkapital.

Banken er IRB godkjent, og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko.

I samarbeid med de øvrige IRB-bankene i SpareBank 1 alliansen har banken iverksatt en prosess for å søke om å benytte avansert IRB i sine beregninger. Søknaden forventes levert i løpet av første halvår 2013.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. mars 2012 var 51,90 kroner, og resultatet per egenkapitalbevis ble 1,55 kroner.

Per 31. mars 2013 var kursen 46,90 kroner, og det er i 2013 utbetalt et utbytte for 2012 på 1,50 kroner per bevis.

Pris/Inntjening ble 7,55 og Pris/Bok 0,90 per 31. mars 2013.

Risikoforhold

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er lave.

Banken legger til grunn at konjunkturoppgangen vil fortsette, men noe svakere enn tidligere antatt. Dette skyldes at aktivitetsveksten vil være moderat som følge av meget svake internasjonale vekstimpulser. Vi forventer en fortsatt lav norsk arbeidsledighet, og kombinert med en fortsatt god lønnsvekst, og et lavt rentenivå anser banken at tapsrisiko i bankens PM-portefølje fortsatt vil være lav, kredittetterspørselen fra norske husholdninger er fortsatt høyere enn lønnsveksten og vil i stor grad påvirkes av utviklingen i boligprisene. Banken legger til grunn at det og vil være en moderat vekst i midtnorsk næringsliv fremover.

Fremtidige kapitalkrav synes å bli enda høyere enn man tidligere har lagt til grunn. Dette, kombinert med usikkerhet særlig til håndtering av motsyklisk buffer, tilsier at norske banker vil implementere en mer konservativ kredittpolitikk mot næringslivet. 

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Utsikter fremover

SpareBank 1 SMN styrket i 2012 sin markedsposisjon og oppnådde god resultatutvikling. Resultatet i 1. kvartal 2013 er også tilfredsstillende. Konsernet har en robust finansiering. Dette er i tråd med styrets ambisjoner.

Styret vil fremover ha stor oppmerksomhet på tiltak som skal styrke soliditeten slik at banken når målet om minimum 14,5 prosent ren kjernekapital innen 1. juli 2016.

Det er vesentlig å styrke inntjeningen gjennom økte marginer for å møte markedets krav til avkastning samtidig som soliditetsmålene skal nås. Effektivisering av virksomheten vil også ha styrets fulle oppmerksomhet i 2013 og årene fremover.

Fortsatt uro i internasjonale finansmarkeder øker usikkerheten i nasjonal og regional økonomi. Heller ikke i 2012 har vi sett klare indikasjoner på at det regionale næringslivet vil rammes av krisen i euroområdet. Næringslivet i bankens markedsområde viser fortsatt vekst og god lønnsomhet, og utsiktene for 2013 synes fortsatt å være gode. Arbeidsledigheten er lav, og det er få signaler i den regionale makroøkonomi isolert sett som tilsier større endringer i risikobildet for 2013.

SpareBank 1 SMN har en konservativ likviditetsstrategi og skal opprettholde ordinær drift i minimum 12 måneder uten ytterligere tilgang på ekstern finansiering. Styret vurderer markedet for finansiering til å være lettere ved starten av 2013 i forhold til tilsvarende tidspunkt i fjor.

Styret er tilfreds med resultatet for 1. kvartal 2013 og forventer ytterligere resultatforbedring de kommende kvartaler.

 

           Trondheim, 24. april  
           Styret i SpareBank 1 SMN  
       
       
Kjell Bordal   Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen   Aud Skrudland  
Styrets leder Nestleder    
       
       
Morten Loktu Bente Karin Trana Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN