Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.12 31.3.12 31.3.13  (i mill. kroner) Note 31.3.13 31.3.12 31.12.12
1.079   650 311 Kontanter og fordringer på sentralbanker   311 650 1.079
5.619 4.078   4.470 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   1.854 1.576 3.012
72.464 69.350   73.874 Brutto utlån til kunder 5,8 76.425 71.681 74.943
-129 -142   -128  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -143 -164 -144
-278 -273   -278  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -295 -290 -295
72.057 68.935   73.468 Netto utlån til kunder   75.988 71.227 74.504
17.164 13.278   20.318 Sertifikater og obligasjoner  15 20.318 13.278 17.164
3.101 3.647   3.117 Derivater 14,15 3.113 3.645 3.100
  354   328 354 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,5 761 624 777
3.115 2.884   2.899 Investering i eierinteresser   4.518 4.582 4.573
2.181 1.457   2.169 Investering i konsernselskaper   0   - -
  340   373 426 Virksomhet holdt for salg   474   621 486
  447   447 447 Goodwill   490 471 482
1.538 1.145 1.785 Øvrige eiendeler 9 2.942 2.320 2.798
106.995 97.222 109.763 Eiendeler   110.769 98.996 107.975
5.137 5.189   4.916 Innskudd fra kredittinstitusjoner   4.915 5.189 5.137
2.273 2.553   2.273 Innlån bytteordning med staten   2.273 2.553 2.273
53.187 49.222   53.506 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 52.603 48.974 52.252
30.259 25.569   32.347 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 32.347 25.569 30.259
2.790 3.120   2.714 Derivater  15 2.714 3.120 2.790
1.615 2.202   2.456 Annen gjeld 12 2.865 2.572 2.070
  -   - - Virksomhet holdt for salg   31 131 72
3.040 2.576   2.850 Ansvarlig lånekapital 11 2.850 2.576 3.040
98.302 90.431 101.063 Sum gjeld   100.599 90.685 97.892
2.597 2.373   2.597  Eierandelskapital    2.597 2.373 2.597
  -0   -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital      -0   -0 -0
  895   183 895  Overkursfond    895 183 895
1.889 1.457   1.889  Utjevningsfond    1.889 1.457 1.889
  195   - -  Avsatt utbytte   -   - 195
30   - -  Avsatt gaver    -   - 30
2.944 2.611   2.944  Grunnfondskapital    2.944 2.611 2.944
  106 70 106  Fond for urealiserte gevinster    123 92 123
38   -77   38  Annen egenkapital    1.340 1.187   1.343
  -   173 231  Ordinært resultat    321 272 -
  -   - -  Minoritetsandel    62 136 67
8.694 6.790   8.700  Sum egenkapital    13 10.170 8.312 10.082
106.995 97.222 109.763  Gjeld og egenkapital    110.769 98.996 107.975

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN