Note 10 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.3.12 31.3.13   31.3.13 31.3.12 31.12.12
2.002 2.055 2.159 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 2.159 2.055 2.002
138 511   157 Havbruk   157 511 138
891 960 1.376 Industri og bergverk 1.376 960 891
1.715 1.530 1.705 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning 1.705 1.530 1.715
3.923 2.878 3.566 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.566 2.878 3.923
1.166 943 1.101 Sjøfart 1.101 943 1.166
4.865 3.278 4.768 Eiendomsdrift 4.143 3.201 4.256
4.802 5.263 4.783 Forretningsmessig tjenesteyting 4.783 5.263 4.802
3.575 3.592 3.840 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 3.670 3.432 3.360
4.354 3.689 4.288 Offentlig forvaltning 4.288 3.689 4.354
3.477 3.493 2.929 Øvrige sektorer 2.821 3.482 3.366
30.908 28.193   30.672 Sum næring    29.769 27.945 29.973
22.279 21.029   22.833 Lønnstakere   22.833 21.029 22.279
53.187 49.222   53.506 Sum innskudd   52.603 48.974 52.252

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN