Resultatregnskap

Morbank     Konsern
4.kv.12 4.kv.13 2012 2013 (i mill. kroner) Note 2013 2012 4.kv.13 4.kv.12
988 1.053   3.904 4.092 Renteinntekter    4.118   3.928 1.059 941
621 651   2.532 2.604 Rentekostnader   2.502   2.451   624 543
367 402   1.373 1.487 Netto renteinntekter 1 1.616   1.477   436 399
213 261   707   970 Provisjonsinntekter   1.230   968   323 280
25 21   86 81 Provisjonskostnader     94   96 25 28
21 11   51 57 Andre driftsinntekter     327   267 84 69
209 252   672   946 Netto provisjons- og andre inntekter   1.463   1.139   382 321
  -16 0   290   371 Utbytte     41   12 0 2
- -   -   - Inntekt av eierinteresser     355   244 98 3
56 50   205   176 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1   106   195 58 32
40 50   495   547 Netto avk. på finansielle investeringer     502   451   156 37
615 704   2.540 2.981 Sum inntekter   3.580   3.067   974 756
156 145   618   587 Personalkostnader 2   914   924   224 234
94 108   342   362 Administrasjonskostnader     456   419   134 113
73 58   245   248 Andre driftskostnader     352   311   107 90
323 311   1.206 1.197 Sum driftskostnader 4 1.722   1.654   465 437
293 393   1.334 1.783 Resultat før tap   1.859   1.414   508 319
13 25   51 82 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7   101   58 32 17
279 368   1.283 1.701 Resultat før skatt  3 1.758   1.355   476 302
62 108   262   358 Skattekostnad     388   295   110 69
7 -   4 6 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt     30   16   -4 27
225 260   1.025 1.348 Periodens resultat   1.400   1.077   361 260
        Majoritetens andel av periodens resultat   1.390   1.068   359 257
        Minoritetens andel av periodens resultat     10   9 2 4
                   
        Resultat per egenkapitalbevis   6,97 5,25 1,80 1,31
        Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   6,92 5,21 1,79 1,29

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
4.kv.12 4.kv.13 2012 2013 (i mill. kroner) 2013 2012 4.kv.13 4.kv.12
225 260 1.025 1.348 Periodens resultat 1.400   1.077 361 260
        Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat        
160   -9   160   -9 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -11   169   -11 169
  -45 3 -45 3 Skatt på estimatavvik pensjon 3 -47 3   -47
- -   -   - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak   11   - 11 -
115   -7   115   -7 Sum  3   121 3 121
                 
        Poster som vil bli reklassifisert til resultat        
- -   -   - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg   -6   12   -6 4
- -   -   - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak   14   10 6 3
- -   -   -  Skatt    -   -   - -
- -   -   -  Sum  8   22 1 7
340 253   1.140 1.342 Totalresultat 1.411   1.221   365 388
        Majoritetens andel av periodens totalresultat 1.401   1.212   363 385
        Minoritetens andel av periodens totalresultat   10   9 2 4
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.    

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
4.kv.12 4.kv.13 2012 2013 I prosent av snitt forvaltningskapital: 2013 2012 4.kv.13 4.kv.12
1,36 1,43 1,32 1,34 Netto renteinntekter 1,44 1,40 1,53 1,46
0,77 0,90 0,65 0,85 Netto provisjons- og andre inntekter 1,31 1,08 1,34 1,17
0,15 0,18 0,48 0,49 Netto avk. på finansielle investeringer 0,45 0,43 0,55 0,13
1,19 1,11 1,16 1,08 Sum driftskostnader  1,54 1,57 1,64 1,60
1,08 1,40 1,28 1,61 Resultat før tap 1,66 1,34 1,79 1,17
0,05 0,09 0,05 0,07 Tap på utlån, garantier m.v. 0,09 0,06 0,11 0,06
1,03 1,31 1,23 1,54 Resultat før skatt  1,57 1,29 1,67 1,11
0,52 0,44 0,47 0,40 Kostnader/ inntekter 0,48 0,54 0,48 0,58
    73 % 73 % Innskuddsdekning 70 % 70 %    
10,5 % 10,7 % 13,2 % 14,7 % Egenkapitalavkastning 13,3 % 11,7 % 13,1 % 10,5 %

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN