Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.12.13   31.12.13 31.12.12
151 129 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden * 144 172
4 12 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 15 4
13 16 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 18 13
37 59 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet 71 43
51 34 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 40 63
129   150 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden   173 144
104 73 Konstaterte tap i perioden 85 119
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN