Styrets beretning

Foreløpig årsregnskap 2013

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Overskudd etter skatt på 1.400 millioner kroner

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 1.758 millioner kroner (1.355 millioner)
 • Resultat 1.400 millioner kroner (1.077 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 13,3 prosent (11,7 prosent)
 • Ren kjernekapital 11,1 prosent (10,0 prosent)
 • Vekst i utlån 6,8 prosent (10,2 prosent) og innskudd 7,3 prosent (9,2 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 101 millioner kroner (58 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,92 kroner (5,21), bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2013, 55,69 kroner (50,09)
 • Foreslått utbytte 1,75 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til gaver på 124 millioner kroner

Fjerde kvartal 2013

 • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 476 millioner kroner (302 millioner)
 • Resultat 361 millioner kroner (260 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 13,1 prosent (10,5 prosent)
 • Tap på utlån 32 millioner kroner (17 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,79 kroner (1,29)
 • Forbedret soliditet, ren kjernekapital 11,1 prosent (10,0 prosent)

Svært godt resultat i 2013

Hovedtrekk

 • Økt overskudd med 323 millioner kroner tilsvarende 30 prosent sammenlignet med samme 2012
 • Styrket kjernevirksomhet. Økte marginer på utlån både på lån til personkunder og bedrifter
 • Lav kostnadsvekst
 • Lave tap på utlån
 • Bedret soliditet gjennom 2013 og god finansiering
 • Redusert utlånsvekst som planlagt, men vekst i boliglån fortsatt høyere enn veksten i markedet

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2013 et overskudd på 1.400 millioner kroner (1.077 millioner) og en avkastning på egenkapitalen på 13,3 prosent (11,7 prosent). Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg ble 1.758 millioner kroner (1.355 millioner).

Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg i fjerde kvartal isolert ble 476 millioner kroner (302 millioner). Kvartalsresultatet preges av:

 • Høye marginer på utlån og god rentenetto
 • Økte provisjonsinntekter
 • Økte kostnader som følge av engangskostnad knyttet til utkjøp av leiekontrakter
 • Lave tap og lavt mislighold

I 2013 økte driftsinntektene med 18 prosent, og ble samlet 3.079 millioner kroner (2.616 millioner). Inntektene økte både i morbanken og i datterselskapene.

Avkastning på finansielle eiendeler ble 502 millioner kroner (451 millioner), herav resultatandel av eierinteresser i tilknyttede selskaper 355 millioner (244 millioner).

Driftskostnadene ble 1.722 millioner kroner (1.654 millioner) i 2013, 68 millioner, tilsvarende 4,1 prosent, høyere enn i 2012. I morbanken ble kostnadene redusert med 9 millioner kroner i 2013.

Netto tap på utlån og garantier ble 101 millioner kroner (58 millioner).

Utlånsveksten ble 6,8 prosent (10,2 prosent) og innskuddsveksten ble 7,3 prosent (9,2 prosent).

Ren kjernekapital var per 31. desember 2013 11,1 prosent (10,0 prosent). SpareBank 1 SMN planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent innen 30. juni 2016. SpareBank 1 SMNs kapitalplan er nærmere beskrevet i avsnittet om soliditet.

Kursen på bankens egenkapitalbevis var ved årsskiftet 55,00 kroner (34,80 per 31. desember 2012). Det er i 2013 utbetalt et kontantutbytte på 1,50 kroner per egenkapitalbevis for 2012.

Resultatet per egenkapitalbevis var 6,92 kroner (5,21). Bokført verdi var 55,69 kroner (50,09) per egenkapitalbevis.

Forslag til overskuddsdisponering

Det er morbankens regnskap som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet. Morbankens resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet.

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet.

Forskjell konsern - morbank 2013 2012
Årsvoverskudd konsern  1.400 1.077
Resultat i datterselskaper -112 -76
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 111 126
Resultatandel tilknyttede selskaper -355 -264
Utbytte fra tilknyttede selskaper 328 163
Elimineringer Bank1 Oslo Akershus -24 0
Årsoverskudd morbank  1.348 1.026

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på minus 89 millioner kroner. Samlet beløp til disponering er med dette 1.259 millioner kroner.

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utbytteutjevningsfond utgjør 64,6 prosent av det disponerte resultatet. Brøken benyttet til disponering er et gjennomsnitt av eierbrøken gjennom året.

I tråd med bankens kapitalplan har styret valgt å foreslå et relativt lavt nivå på utbytte og gavetildeling.

Styret foreslår overfor bankens representantskap et kontantutbytte på 1,75 kroner per egenkapitalbevis, totalt 227 millioner. Dette gir en utdelingsgrad på 25 prosent av konsernresultatet. Videre foreslår styret at bankens representantskap avsetter 124 millioner kroner i gaver, samme utdelingsgrad som til egenkapitalbeviseierne. Av dette beløpet forutsettes 35 millioner kroner avsatt til allmennyttige formål og 89 millioner donert til Sparebankstiftelsen SMN. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 587 millioner kroner og 321 millioner. Utbytte- og gavenivået er forankret i bankens kapitalplan og reflekterer behovet for å øke bankens kjernekapital gjennom redusert utdelingsgrad.

Etter disponering av resultatet for 2013 er egenkapitalbevisbrøken fortsatt 64,6 prosent.

Overskuddsdisponering 2013 2012
Årsoverskudd morbank  1.348 1.025
Overført fond for urealiserte gevinster -89 -36
Årsoverskudd til disponering 1.259 990
Utbytte 227 195
Utjevningsfond 587 432
Grunnfondskapital 321 333
Gaver 124 30
Sum disponert 1.259 990

Økte netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble i 2013 1.616 millioner kroner (1.477 millioner).

Rentenettoen er betydelig styrket gjennom 2013 som følge av gjennomførte renteøkninger på utlån både til person- og bedriftskunder. Inntekter fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter og ikke som renteinntekter. Lån solgt SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er også betydelig repriset, og provisjonene utgjorde 422 millioner kroner (205 millioner) i 2013.

Utlånsmarginene er økt som følge av økte kapitalkrav for norske banker. Dette medfører at det kreves mer egenkapital bak hver utlånskrone som skal forrentes.

Ved utgangen av 2013 er det solgt boliglån for 30,5 milliarder kroner (30 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt. Av samlede utlån til personkunder er 45 prosent solgt til SpareBank 1 Boligkreditt. Salg av lån til SpareBank 1 Næringskreditt startet i 2012, og per 31. desember 2013 er 1,2 milliarder kroner solgt til foretaket.

Bankene er fra 2013 pålagt innbetaling til Bankenes Sikringsfond. For SpareBank 1 SMN utgjorde dette 54 millioner kroner i 2013.

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte til 1.463 millioner kroner (1.139 millioner) i 2013, en økning på 324 millioner tilsvarende 28 prosent.

Økningen i inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt skyldes økte marginer på boliglån.

Øvrig vekst i inntekter tilskrives hovedsakelig positiv utvikling på inntekter fra betalingstjenester, regnskapstjenester og garantiprovisjoner. Reduserte inntekter fra eiendomsmegling skyldes et tregere og mer usikkert eiendomsmarked i andre halvår 2013.

Provisjonsinntekter, mill. kr 2013 2012 Endring
Betalingstjenester 233 197 36
Sparing 50 48 2
Forsikring 124 122 2
Garantiprovisjoner 56 30 26
Eiendomsmegling 319 336 -17
Regnskapstjenester 125 100 25
Forvaltning 30 11 19
Husleieinntekter 45 37 7
Øvrige provisjoner 59 53 7
Provisjonsinntekter eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringkreditt 1.041 934 107
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 422 205 217
Sum provisjonsinntekter 1.463 1.139 324

Positiv avkastning på finansielle investeringer, inklusive resultat av virksomhet holdt for salg

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 147 millioner kroner (207 millioner) i 2013. Den samlede avkastning fordeler seg som følger:

Avk. fin. investeringer, mill. kr. 2013 2012
Kursgevinst/utbytte aksjer 114 24
Obligasjoner og derivater  -40 57
Valuta- og renteforretninger Markets 73 126
Verdiendr. fin. eiendeler 147 207
SpareBank 1 Gruppen 210 94
SpareBank 1 Boligkreditt 40 44
SpareBank 1 Næringskreditt 8 8
BN Bank 91 72
Andre selskaper 6 25
Tilknyttede selskaper 355 244
Sum 502 451

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt for 2013 ble 1.110 millioner kroner (443 millioner). SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring er de vesentlige bidragsytere til resultatet. Verdien på aksjene i SpareBank 1 Markets er i andre kvartal nedskrevet med 122 millioner kroner (se eget avsnitt under).

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 210 millioner kroner (94 millioner).

Forsterket eierfokus i SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 Markets, tidligere med SpareBank 1 Gruppen som hovedaksjonær, har fra 30. september 2013 ny eierstruktur etter at SpareBank 1 Gruppen solgte sin eierandel i selskapet. SpareBank 1 Markets eies etter dette direkte av SpareBank 1 SMN (24 prosent), SpareBank 1 Nord Norge (24 prosent), SpareBanken Hedmark (15 prosent), SamSpar (24 prosent), LO (12 prosent) og ansatte (2 prosent).

I forbindelse med endringen i eierstruktur foretok SpareBank 1 Gruppen i andre kvartal 2013 en nedskriving av eierposten i SpareBank 1 Markets med 122 millioner kroner. SpareBank 1 SMN sin andel av denne nedskriving utgjorde 23,8 millioner kroner.

Resultatet i SpareBank 1 Markets viste i siste kvartal 2013 et underskudd på 11,5 millioner kroner og SpareBank 1 SMNs andel av dette ble 2,8 millioner kroner.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger de best sikrede boliglånene til selskapet noe som gir redusert finansieringskostnad.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt per 31. desember 2013 var 17,48 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i 2013 ble 40 millioner kroner (44 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte boliglån.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 bankene etablerte i 2010 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt.

SpareBank 1 SMN eier 34,05 prosent av selskapet per 31. desember 2013, og bankens andel av resultatet i 2013 ble 8 millioner kroner (8 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank.

BN Bank

SpareBank 1 SMN sin eierandel i BN Bank er 33 prosent per 31. desember 2013. BN Bank oppnådde i 2013 et årsresultat på 251 millioner kroner og en egenkapitalavkastning på 6,2 prosent.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i BN Bank for 2013 ble 91 millioner kroner (72 millioner), inklusive amortiseringseffekter. Amortiseringseffekten i 2013 økte resultatet med 7 millioner kroner (11 millioner). BN Bank har i 2013 gjennomført lønnsomhetsforbedrende tiltak som har gitt betydelig økning i utlånsmarginer og reduserte kostnader. Resultatet etter skatt er økt fra 188 til 252 millioner kroner. Tap på utlån er høyere enn forventet langsiktig nivå på grunn av spesifikke forhold ved et fåtall engasjement i bedriftsmarkedsporteføljen og tap i BN Banks tidligere portefølje i Ålesund (garantiporteføljen). Det arbeides både med strukturelle løsninger og ytterligere interne tiltak med sikte på lønnsomhetsforbedring og reduksjon i risikovektet balanse. Søknad om å få benytte avansert IRB er et av disse tiltakene.

Andre selskaper

Resultatet i 2012 er i hovedsak SpareBank 1 SMN sine resultatandeler i Bank 1 Oslo Akershus og Polaris Media, som etter nedsalg i 2013 ikke lenger er klassifisert som eierinteresser.

Virksomhet holdt for salg

Fra virksomhet holdt for salg er det i 2013 resultatført 30 millioner kroner (16 millioner). Beløpet for 2013 er hovedsakelig knyttet til realisert gevinst ved salg av andeler i et offshorefartøy.

Redusert kostnadsvekst

Samlede kostnader ble 1.722 millioner kroner (1.654 millioner) i 2013. Konsernets kostnader har dermed økt med 68 millioner kroner tilsvarende 4,1 prosent.

I morbanken ble kostnadene redusert med 9 millioner kroner, godt innenfor kostnadsambisjonen for banken som innebærer begrensning av kostnadsveksten til tre prosent per år til og med 2015.

I fjerde kvartal er det i konsernet innregnet et engangsbeløp på 25 millioner kroner minus skatt knyttet til utkjøp av leiekontrakter.

I datterselskapene forøvrig er samlet kostnadsvekst 51 millioner eller 11,5 prosent. Økningen skyldes for en stor del økt kostnadsbase i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN etter oppkjøp av lokale regnskapskontor. Dette er i tråd med selskapets vedtatte strategiplan.

Driftskostnader i forhold til GFK utgjorde 1,54 prosent (1,57 prosent). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 48 prosent (54 prosent).

Lave tap og lavt mislighold

I 2013 ble netto tap på utlån 101 millioner kroner (58 millioner). Dette utgjør 0,09 prosent av totale utlån (0,06 prosent). Netto tap fjerde kvartal isolert var 32 millioner kroner (17 millioner).

For utlån til konsernets bedriftskunder er det i 2013 netto tapsført 95 millioner kroner (57 millioner) som inkluderer 20 millioner kroner (9 millioner) i tap i SpareBank 1 Finans Midt-Norge. I personmarkedsporteføljen er det i 2013 netto tapsført 7 millioner kroner (1 million).

Samlede individuelle nedskrivninger på utlån per 31. desember 2013 utgjorde 173 millioner kroner (144 millioner), en økning på 29 millioner siste år.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 543 millioner kroner (517 millioner), tilsvarende 0,48 prosent (0,49 prosent) av brutto utlån.

Mislighold over 90 dager var 386 millioner kroner (374 millioner). I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,34 prosent (0,36 prosent). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 87 millioner kroner (83 millioner) tilsvarende 23 prosent (22 prosent).

Misligholdet fordeler seg på bedriftsmarkedskunder med 246 millioner kroner (226 millioner) og 140 millioner (148 millioner) på personmarkedskunder.

Andre tapsutsatte utlånsengasjement utgjorde 157 millioner kroner (143 millioner). Av brutto utlån utgjør andre tapsutsatte engasjement 0,14 prosent (0,14 prosent). 86 millioner kroner (62 millioner) eller 55 prosent (43 prosent) er tapsavsatt.

Andre tapsutsatte engasjement fordeler seg på bedriftsmarkedskunder med 139 millioner kroner (131 millioner) og 18 millioner (12 millioner) på personmarkedskunder.

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold)

Det er for 2013 ikke funnet grunnlag for endring av gruppevise tapsnedskrivninger. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er 295 millioner kroner (295 millioner).

Forvaltningskapital 115 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital per 31. desember 2013 var 115 milliarder kroner (108 milliarder), og har økt med 7 milliarder tilsvarende 6,5 prosent. Økt forvaltningskapital er en konsekvens av økte utlån og økte likviditetsreserver.

Per 31. desember 2013 er utlån på til sammen 32 milliarder kroner (30 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer dog utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Redusert utlånsvekst i tråd med kapitalplanen

Totale utlån har økt med 7,1 milliarder kroner (9,7 milliarder) tilsvarende 6,8 prosent (10,2 prosent) siste tolv måneder og var 112,0 milliarder (104,9 milliarder) per 31. desember 2013.

Utlån til personkunder økte med 5,9 milliarder kroner (7,6 milliarder) til 68,5 milliarder i 2013, som tilsvarer en vekst på 9,5 prosent (13,7 prosent).

Vekst i utlån til bedriftskunder i 2013 ble 1,2 milliarder kroner (2,1 milliarder) tilsvarende 2,8 prosent (5,3 prosent) siste tolv måneder. Samlede utlån til bedriftskunder utgjorde 43,5 milliarder kroner (42,3 milliarder) per 31. desember 2013.

Utlån til personkunder utgjorde 61 prosent (60 prosent) av ordinære utlån til kunder ved utgangen av 2013.

Innskudd

Innskudd fra kunder økte i 2013 med 3,8 milliarder kroner (4,4 milliarder) til 56,1 milliarder (52,3 milliarder) per 31. desember 2013. Dette tilsvarer en vekst på 7,3 prosent (9,2 prosent).

Innskudd fra personkunder økte med 1,6 milliarder kroner (1,4 milliarder) til 23,9 milliarder tilsvarende 7,1 prosent (9,5 prosent), og innskudd fra bedriftskunder økte med 2,2 milliarder (3,0 milliarder) til 32,2 milliarder tilsvarende 7,5 prosent (11,0 prosent).

Innskuddsdekningen i SpareBank 1 SMN var 70 prosent 31. desember 2013.

Bestand investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var 31. desember 2013 på 5,2 milliarder kroner (4,4 milliarder). Sammenlignet med i fjor er det økte verdier på aksjefond og aktiv forvaltning i stor grad knyttet til økte børsverdier. Det gjøres ikke nysalg i energifondsporteføljen, og porteføljen avtar.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer mill.kr 2013 2012 Endring
Aksjefond 3.367 2.570 797
Spareforsikring 555 653 -98
Aktiv forvaltning 1.240 1.012 228
Energiforvaltning 67 139 -72
Totalt 5.229 4.374 855

God vekst i bankens forsikringsportefølje

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 6,6 prosent siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 2,2 prosent, på personforsikring 20,1 prosent og på tjenestepensjon har porteføljen økt med 9,6 prosent.

Forsikring, premievolum mill. kr. 2013 2012 Endring
Skadeforsikring 695 680 15
Personforsikring 222 184 37
Tjenestepensjon 182 166 16
Totalt 1.098 1.030 68

Kontorer (Personmarked og små og mellomstore bedrifter - SMB)

Fra 2013 er Personmarked og SMB samorganisert. SMB var tidligere en del av Bedriftsmarked. Personmarked og SMB kommenteres hver for seg. SMB segmentet består av bedriftskunder med en engasjementsstørrelse på inntil ca 8 millioner kroner og landbrukskunder. Som følge av omorganiseringen er historikken for SMB segmentet ikke gjenskapt, slik at det ikke sammenlignes med fjorårstall. Egenkapitalavkastningen per 31. desember 2013 for Personmarked og SMB totalt ble 35,4 prosent med henholdsvis 38,7 prosent (22,6 prosent) for personmarkedsvirksomheten og 29,4 prosent for SMB-virksomheten. Avkastningen på Personmarked er beregnet med utgangspunkt i eksisterende risikovekter på boliglån per 31. desember 2013.

  Person-
kunder
SMB Konsern-
kunder
Netto renteinntekter   630   284   695
Renter av allokert kapital   11   3   34
Sum renteinntekter   641   286 729
Netto provisjons- og andre inntekter   704   79   91
Netto avkastning på finansielle investeringer   1   1   49
Sum inntekter 1.346   366 869
Sum driftskostnader   641   156   257
Resultat før tap   705   210 612
Tap på utlån, garantier m.v.   6   5   71
Resultat før skatt   699   205 541
EK avkastning 38,7 % 29,4 % 12,8 %

 

Personmarked

Driftsinntektene, og derigjennom egenkapitalavkastningen, har økt betydelig som følge av økte marginer på boliglån, både på lån i egen balanse og på boliglån solgt SpareBank 1 Boligkreditt, og ble i 2013 samlet på 1.332 millioner kroner (1.037 millioner). Rentenettoen ble 641 millioner kroner (552 millioner) og provisjonsinntektene 691 millioner (485 millioner), inklusive provisjoner fra Boligkreditt og inntekter på valuta- og renteforretninger.

Utlånsmarginen i 2013 ble 2,51 prosent (1,86 prosent), mens innskuddsmarginen ble -0,37 prosent (0,10 prosent) (målt mot 3 mnd Nibor).

Siste tolv måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i personmarkedet henholdsvis 9,5 prosent (13,7 prosent) og 7,1 prosent (9,5 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til personkunder og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i hele markedsområdet.

SMB

Samlede driftsinntekter ble 380 millioner kroner med en rentenetto på 286 millioner og provisjonsinntekter på 94 millioner.

Utlånsmarginen målt mot 3 mnd Nibor i 2013 var 3,40 prosent og innskuddsmarginen var -0,29 prosent.

SMB kundene har samlet utlånskapital på 9,1 milliarder og innskuddskapital på 8,7 milliarder kroner. Veksten på henholdsvis utlån og innskudd i 2013 var henholdsvis 6,4 prosent og 1,9 prosent.

Konsernkunder

I forbindelse med omorganiseringen av banken fra 2013 er SMB kundene skilt ut fra tidligere bedriftsmarkedsdivisjonen og segmentet har endret navn til konsernkunder. Konsernkunder er hovedsakelig kunder med engasjementstørrelser over 8 millioner kroner. I og med denne endringen er historikken for konsernkunder ufullstendig.

Egenkapitalavkastningen for konsernkunder ble 12,8 prosent i 2013. For hele Bedriftsmarkedet (SMB og Konsernkunder) var egenkapitalavkastningen i 2013 15,4 prosent (14,4 prosent).

Samlede driftsinntekter for konsernkunder ble 869 millioner kroner i 2013. Netto renteinntekter ble 729 millioner kroner, mens provisjonsinntektene ble 91 millioner. I tillegg kommer netto avkastning på finansielle investeringer på 49 millioner kroner.

Utlåns- og innskuddsmargin for Konsernkunder ble henholdsvis 2,83 prosent og -0,66 prosent. Utlånsveksten for Konsernkunder i 2013 var -0,8 prosent og innskuddsveksten 16,5 prosent. For bedriftskundene totalt (Konsernkunder og SMB kunder) var utlånsmarginen 2,95 prosent (2,45 prosent) og innskuddsmarginen -0,54 prosent (-0,10 prosent).

Utlånsveksten for bedriftskunder totalt (Konsernkunder og SMB kunder) har vært 0,7 prosent (3,5 prosent) og innskuddsveksten 12,5 prosent (-5,7 prosent).

Inntekter SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 SMN Markets er en integrert del av morbankaktiviteten i SMN.

SpareBank 1 SMN Markets hadde i 2013 totale inntekter på 100 millioner kroner (116 millioner). Inntektene økte innenfor verdipapirer og corporate sammenlignet med 2012, mens det er tilbakegang på renter og valuta. Fra fjerde kvartal 2013 er corporatevirksomheten i SpareBank 1 SMN overført til SpareBank 1 Markets.

Markets (mill. kr) 2013 2012 Endring
Renter og valuta 67,3 86,1 -18,8
Corporate 10,6 7,6 3,0
Verdipapirhandel, VPS 26,8 17,0 9,8
SpareBank 1 Markets 3,1 16,2 -13,1
Investeringer -7,4 -10,6 3,2
Sum inntekter 100,4 116,3 -15,9

Av brutto inntekter på 100 millioner kroner er 25 millioner overført Konsernkunder. 1 million overført SMB og 1 million overført Personmarked. Dette er deres andel av inntekter på valuta- og renteforretninger på egne kunder.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i 2013 ble 147,6 millioner kroner (116,1 millioner) før skatt.

Resultat før skatt, mill. kr 2013 2012 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 60,7 76,2 -15,5
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  50,7 55,8 -5,1
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 14,0 13,8 0,2
SpareBank 1 SMN Invest  46,6 -15,0 61,6
Andre selskaper -24,4 -14,7 -9,7
Sum 147,6 116,1 31,5

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt markedsområde og markedsandelen er ca 40 prosent. Resultatet ble svakere i 2013 enn i 2012 som følge av et svakere marked i andre halvår. Resultat før skatt ble 60,7 millioner kroner (76,2 millioner) i 2013.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat på 50,7 millioner kroner (55,8 millioner) per 31. desember 2013. Selskapet har hatt god inntektsutvikling i 2013 men økte tap ga netto resultatsvekkelse.

Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,3 milliarder kroner (3,1 milliarder), der leasingavtalene utgjør 1,9 milliarder (1,9 milliarder) og billån 1,4 milliarder (1,2 milliarder).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde i 2013 et resultat før skatt på 14,0 millioner kroner (13,8 millioner) og en omsetningsvekst på 27 prosent. Med en vekstrate langt over bransjesnittet er selskapet markedsleder i Midt-Norge og et av de ledende regnskapsmiljøene i Norge.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har det siste året overtatt seks regnskapskontorer og har ambisjoner om fortsatt sterk vekst.

I samarbeid med andre SpareBank 1-banker gjennomfører SpareBank 1 Regnskapshuset SMN en landsomfattende satsing på regnskapsvirksomhet gjennom SpareBank 1 Regnskapshuset. SpareBank 1 Regnskapshuset skal bli en av Norges ledende aktører i regnskapsbransjen gjennom oppbygging av en nasjonal regnskapsvirksomhet tuftet på regionalt eierskap, sterk tilknytning til eierbankene og nærhet til markedet.

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et overskudd i 2013 på 46,6 millioner kroner før skatt (underskudd 15,0 millioner).

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 18 milliarder kroner og er dermed finansiert i 24 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved årsskiftet på 72 prosent (80 prosent).

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde, og per 31. desember 2013 var utlån på samlet 30 milliarder kroner solgt SpareBank 1 Boligkreditt.

Rating

Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A2 (stable) og A- (stable outlook). Banken ble i desember 2012 nedgradert av Moody’s fra A1 til A2 (under review). Dette ble i første kvartal 2013 endret til A2 (stable).

Styrket soliditet

Etter disponering av årsresultatet for 2013 er ren kjernekapitaldekning 11,1 prosent (10,0 prosent). I siste kvartal er ren kjernekapitaldekning styrket gjennom et godt resultat og redusert beregningsgrunnlag.

Konsernet har vridd utlånsveksten i større grad over til personmarkedssegmentet, noe som isolert sett er positivt for bankens kapitalkrav. Samtidig medfører overgangsreglene i kapitalkravsforskriften vekst i regulatorisk minimumskrav til kapital, som følge av denne utviklingen.

Kjernekapitaldekningen er styrket som følge av utstedelse av fondsobligasjon på 500 millioner kroner i juni 2013 og på 450 millioner i oktober 2013.

Tall i mill. kroner 2013 2012
Ren kjernekapital 9.374 8.254
Hybridkapital 1.615 1.103
Ansvarlig lån 1.428 1.586
Ansvarlig kapital 12.417 10.943
Kapitalkrav 6.767 6.596
Beregningsgrunnlag 84.591 82.446
Ren kjernekapitalandel 11,1 % 10,0 %
Kjernekapitalandel 13,0 % 11,3 %
Kapitaldekning 14,7 % 13,3 %

Gjennom fjerde kvartal 2013 er flere forhold knyttet til fremtidige kapitalkrav avklart. Risikovektene for boliglån blir justert med virking fra 1. januar 2014. Effekten av dette vil delvis motvirkes av Basel I-gulvet. Motsyklisk buffer på en prosent vil bli innført ved utgangen av andre kvartal 2015. Finanstilsynet har i sin uttalelse om systemkritisk buffer (SIFI) anbefalt at SpareBank 1 SMN vil bli definert som SIFI-bank på grunn av sin betydning for regionen. Dette er i tråd med konsernets egne vurderinger, og representerer ikke noen endring av kapitalkrav i forhold til de nivåer som SpareBank 1 SMN har lagt til grunn i sin kapitalplan.

Styret i SpareBank 1 SMN gjør løpende vurderinger av kapitalsituasjonen og fremtidige kapitalkrav. Styret legger vekt på at konsernet skal være tilstrekkelig kapitalisert til å oppfylle alle regulatoriske krav. Styret planlegger for en ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent, som består av 12 prosent pluss motsyklisk buffer på 1 prosent pluss en reserve på 0,5 prosent.

Konsernet legger til grunn at både BN Bank og SpareBank 1 SMN vil få innvilget sine søknader om benyttelse av avansert IRB som isolert sett vil styrke kapitaldekningen med ca 0,9 prosent.

Følgende tiltak er de vesentligste i konsernets kapitalplan:

 • Fortsatt god bankdrift gjennom effektivisering og prioritering av lønnsomme segmenter. Økte kapitalkrav for alle banker danner et markedsmessig grunnlag for økte marginer på utlån
 • Utbyttepolitikken praktiseres med effektiv utdeling på 25-35 prosent
 • Moderat vekst i bankens balansekrevende virksomheter, med prioritering av utlån til husholdninger og bedrifter i bankens nedslagsfelt
 • Innføring av avansert IRB i SpareBank 1 SMN og BN Bank

SpareBank 1 SMN har per i dag ingen planer om emisjon av egenkapital og styret legger til grunn at øvrige tiltak er tilstrekklige for å nå målet for ren kjernekapitaldekning på 13,5 prosent innen 30. juni 2016.

Banken er IRB-godkjent (Internal Ratings-based), og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko.

SpareBank 1 SMN leverte juni 2013 søknad til Finanstilsynet om benyttelse av avansert IRB i kapitalkravsberegningene. Forberedende arbeid til søknaden er gjort i samarbeid med de øvrige bankene i SpareBank 1 alliansen.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. desember 2013 var 55,69 kroner (50,09), og resultatet per egenkapitalbevis ble 6,92 kroner (5,21).

Pris/Inntjening ble 7,95 (6,68) og Pris/Bok 0,99 (0,69).

Kursen ved årsskiftet var 55,00 kroner og det er i 2013 utbetalt 1,50 kroner i utbytte per egenkapitalbevis for 2012.

Risikoforhold

En svekket kronekurs i siste del av 2013 har hatt positiv effekt for norsk eksportindustri, men denne effekten begrenses gjennom svak vekst i eurosonen. Svært solide statsfinanser og høy etterspørsel i petroleumsindustrien medfører at vi antar at norsk BNP fortsatt vil holde seg høyere enn for Europa forøvrig. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, og husholdningene opplever reallønnsvekst. Kombinert med fortsatt lave renter medfører dette at tapsrisikoen på personmarked fortsatt er lav. Boligprisveksten har siste kvartal vært negativ, men det er fortsatt underdekning på boliger sammenholdt med ventet befolkningsvekst.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen, hvor både kapitalforvaltning i forbindelse med forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er svært lave i historisk sammenheng.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til tempo i de varslede reguleringsendringene for den europeiske finanssektoren, men norske myndigheter signaliserer at man har klare ambisjoner om førtidig innføring av nye krav. Dette kan påvirke norske bankers konkurranseevne relativt til øvrige banker. Denne utfordringen forsterkes av ulik tilnærming til kapitaldekningsregelverket som medfører at det skapes usikkerhet om norske bankers soliditet, sammenlignet med nordiske konkurrenter.

Utsikter

Resultatet i 2013 ble meget godt og bekrefter at tiltak som gjennomføres i henhold til konsernets kapitalplan gir god effekt. Styret er særlig fornøyd med utviklingen i kjernevirksomheten med økte driftsinntekter, redusert kostnadsvekst og fortsatt lave tap. Dette viser at konsernet er i stand til å skape tilfredsstillende avkastning på den økte kapitalen.

SpareBank 1 SMN ser fortsatt ingen indikasjoner på at næringslivet i Trøndelag og på Nordvestlandet står foran et konjunkturskifte. De sentrale næringene i bankens markedsområde viser aktivitetsvekst og god lønnsomhet, og utsiktene for 2014 synes å være gode. Arbeidsledigheten er lav, og det er få signaler i den regionale makroøkonomien som tilsier større endringer i risikobildet for første del av 2014.

Styret ser en tiltagende konkurranse i finansmarkedet, men legger til grunn at SpareBank 1 SMN skal hevde seg godt med konkurransedyktige produkter og førsteklasses kundebehandling.

Styret er opptatt av at banken skal være en god samarbeidspartner for husholdninger og bedrifter i regionen. Det legges samtidig til grunn at konsernet vil nå de oppsatte kapitalkrav uten ordinære emisjoner. Styret kan vurdere en rettet emisjon mot Sparebankstiftelsen SMN. Styret er godt fornøyd med resultatet for 2013 og forventer at også 2014 skal bli et bra år for SpareBank 1 SMN.

           Trondheim, 4. februar
           Styret i SpareBank 1 SMN  
       
       
Kjell Bordal   Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen   Aud Skrudland  
Styrets leder Nestleder    
       
       
Morten Loktu Bente Karin Trana Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN