Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                   
(mill. kr) Eierandels
-kapital
Overkurs
-fond
Grunnfonds
-kapital
Utjevnings
-fond
Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital
                   
                   
Egenkapital per 1.1.2012 2.373 183 2.611 1.457 190 40 70 - 6.924
Nullstilling av estimatavvik pensjoner IAS 19R - - - - - - - -77 -77
Periodens resultat - - 333 432   195   30   36 - 1.025
Estimatavvik pensjoner - - - - - - - 115 115
Sum utvidede resultatposter - - - -   - - 115 115
Totalresultat for perioden - - 333 432   195   30   36 115 1.140
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2011 - - - - -190 - - - -190
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -40 - - -40
Fortrinnsrettsemisjon 570 150 - - - - - - 720
Ansatteemisjon   16 - - - - - - - 16
Rettet emisjon 112   88 - - - - - - 200
Nedsettelse pålydende verdi av egenkapitalbevis   -475 475 - - - - - - -
Sum transaksjoner med eierne 224 713 - - -190 -40 - - 706
Egenkapital per 31.12.2012 2.597 895 2.944 1.889 195   30 106   38 8.694
                   
Egenkapital per 1.1.2013 2.597 895   2.944   1.889   195   30 106   38   8.694
Periodens resultat - - - - - - -   1.089   1.089
Sum utvidede resultatposter - - - -  - - - - -
Totalresultat for perioden - - - - - - -   1.089   1.089
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2012 - - - - -195 - - - -195
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - - -30 - - -30
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis   0 - - 0 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne   0 - - 0 -195 -30 - - -225
Egenkapital per 30.9.13 2.597 895 2.944 1.889 0 0 106 1127 9.557

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels
-kapital
Overkurs
-fond
Grunnfonds
-kapital
Utjevnings
-fond
Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritets
-andel
Sum egenkapital
                     
                     
Egenkapital per 1.1.2012 2.373 183 2.611 1.457 190 40 85 1.274 135 8.348
Nullstilling av estimatavvik pensjoner IAS 19R - - - - - - - -81 -   -81
Periodens resultat - - 333 432   195   30   36   43   9   1.077
Utvidede resultatposter                    
Estimatavvik pensjoner - - - - - - - 121 - 121
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - -  - -   1   12 -   13
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - -  - - -   10 -   10
Sum utvidede resultatposter - - - - - -   1 143 - 145
Totalresultat for perioden - - 333 432   195   30   37 186 9 1.221
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2011 - - - -   -190 - - - -   -190
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -   -40 - - -   -40
Fortrinnsrettsemisjon 570 150 - - - - - - - 720
Ansatteemisjon   16 - - - - - - - -   16
Rettet emisjon 112   88 - - - - - - - 200
Nedsettelse pålydende verdi av egenkapitalbevis   -475 475 - - - - - - - -
Direkte egenkapitalføringer - - - - - - -   -36 -   -36
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - -   -77   -77
Sum transaksjoner med eierne 224 713 - -   -190   -40 -   -36   -77 594
Egenkapital per 31.12.2012 2.597 895 2.944 1.889 195 30 123 1.343 67 10.082

 

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels
-kapital
Overkurs
-fond
Grunnfonds
-kapital
Utjevningsfond Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritets
-andel
Sum egenkapital
                     
Egenkapital per 1.1.2013 2.597 895 2.944 1.889 195 30 123 1.343 67 10.082
Periodens resultat - - - - - - -   1.030   8   1.038
Utvidede resultatposter                    
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - - 7 -   7
Sum utvidede resultatposter - - - - - - -   7 -   7
Totalresultat for perioden - - - - - - -   1.038   8   1.046
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2012 - - - -   -195 - - - -   -195
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -   -30 - - -   -30
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis   0 - - -0 - - - - -   0
Andre egenkapitalføringer - - - - - - - -6 - -6
Pensjoner korr IB - - - - - - -   1 -   1
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - -   -25 -   -25
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - -   -10   -10
Sum transaksjoner med eierne   0 - - -0   -195   -30 -   -30   -10   -265
Egenkapital per 30.9.13 2.597 895 2.944 1.889   0 - 123 2.350 65 10.863

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN