Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
2012 30.9.12 30.9.13 (i mill. kroner) 30.9.13 30.9.12 2012
1.025 801 1.089 Periodens resultat etter skatt   1.038 816 1.077
43 30 36 Av- og nedskrivninger   85 74 102
51 38 58 Tap på utlån/garantier   68 42 58
1.119 868   1.182 Tilført fra årets virksomhet   1.192 932 1.237
284 -2.096 -521 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -420 -1.924 802
-293 3.154 2.087 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 2.053 3.119 -436
-1.738 -2.110 -4.125 Reduksjon/(økning) utlån -4.944 -2.312 -1.919
-586 434 1.826 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 2.025 625 -456
5.073 3.538 672 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 1.171 2.964 4.381
-1.708 -182 478 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. 478 -182 -1.708
-4.246 -6.208 -2.028 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -2.028 -6.208 -4.246
-2.096 -2.601 -427 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -474 -2.986 -2.760
-92 -69 -20 Investering i varige driftsmidler -35 -170 -279
  -   -   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   -   -   -
-1.611 -1.483 191 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper 403 -540 -728
192 217 -98 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -217 -134 -166
-1.512 -1.335 73 B) Netto likviditetsendring investeringer 151 -844 -1.173
350 -70 301 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 301 -70 350
936   936   - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    -   936 936
-190 -190 -195 Utbetalt utbytte -195 -190 -190
-40 -40 -30 Besluttet gaveutdeling -30 -40 -40
  -   -   38 Korrigering EK    7 -106 -89
2.112 1.937 -667 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -667 1.937 2.112
3.168 2.573 -553 C) Netto likviditetsendringer finansiering -584 2.467 3.079
-440 -1.363 -907 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -907 -1.363 -440
1.519 1.519 1.079 Likviditetsbeholdning per 01.01 1.079 1.519 1.519
1.079 156 172 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 172 156 1.079
440 1.363 907 Endring 907 1.363 440

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN