Hovedtall

  31.3.13 31.3.12 2012
Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr %
Netto renteinntekter 343 1,25 351 1,40 1.477 5,61
Netto provisjons- og andre inntekter 317 1,16 235 0,94 1.139 4,32
Netto avk. på finansielle investeringer 162 0,59 153 0,61 451 1,71
Sum inntekter 822 3,01 739 2,95 3.067 11,64
Sum driftskostnader 414 1,52 398 1,59 1.654 6,28
Resultat før tap 407 1,49 342 1,36 1.414 5,37
Tap på utlån, garantier m.v. 17 0,06 8 0,03 58 0,22
Resultat før skatt  390 1,43 333 1,33 1.355 5,14
Skattekostnad 77 0,28 68 0,27 295 1,12
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 7 0,03 7 0,03 16 0,06
Periodens resultat 321 1,17 272 1,09 1.077 4,09
             
Nøkkeltall 31.3.13   31.3.12   2012  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 12,7 %   13,0 %   11,7 %  
Kostnadsprosent 2) 50 %   54 %   54 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 76.425   71.681   74.943  
Brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt 106.830   97.387   104.909  
Innskudd fra kunder 52.603   48.974   52.252  
Innskuddsdekning ekskl. Boligkreditt 69 %   68 %   70 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl Boligkreditt og Næringskreditt) 9,7 %   9,9 %   10,2 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 7,4 %   14,2 %   9,2 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 109.344   100.242   105.372  
Forvaltningskapital 110.769   98.996   107.975  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,06 %   0,04 %   0,06 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,36 %   0,33 %   0,36 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,15 %   0,19 %   0,14 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  13,3 %   11,8 %   13,3 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  11,7 %   10,3 %   11,3 %  
Ren kjernekapitalprosent 10,4 %   8,8 %   10,0 %  
Kjernekapital 9.686   7.902   9.357  
Netto ansvarlig kapital 10.971   9.008   10.943  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 50   54   51  
Antall årsverk 1.171   1.097   1135  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 31.03.2013 31.03.2012 2012 2011 2010 2009
Egenkapitalbevisbrøk  64,6 % 61,3 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 %
Antall utstedte bevis ( mill.) 129,83 124,21 129,83 102,76 102,74 82,78
Børskurs 46,90 36,60 34,80 36,31 49,89 45,06
Børsverdi (mill. kroner) 6.089 4.546 4.518 3.731 5.124 3.749
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 51,90 46,82 50,09 48,91 46,17 42,11
Resultat per EKB, majoritetsandel 1,55 1,41 5,21 6,06 5,94 6,37
Utbytte per EKB     1,50 1,85 2,77 2,10
Pris / Resultat per EKB 7,55 6,49 6,68 5,99 8,40 7,07
Pris / Bokført egenkapital 0,90 0,78 0,69 0,74 1,08 1,07
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN