Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (i mill. kroner) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011
Renteinntekter  1.059 1.068 1.036 954 941 989 989 1.009 1.029
Rentekostnader 624 634 633 611 543 630 619 659 691
Netto renteinntekter 436 434 403 343 399 358 369 351 338
Provisjonsinntekter 323 323 323 262 280 252 240 196 188
Provisjonskostnader 25 28 21 20 28 25 22 21 25
Andre driftsinntekter 84 72 95 75 69 68 71 60 69
Netto provisjons- og andre inntekter 382 367 396 317 321 294 288 235 232
Utbytte 0 11 30 1 2 0 9 0 2
Inntekt av eierinteresser 98 120 36 101 3 91 59 92 71
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 58 5 -17 61 32 86 17 60 81
Netto avk. på finansielle investeringer 156 135 49 162 37 177 85 153 153
Sum inntekter 974 937 849 822 756 829 742 739 723
Personalkostnader 224 220 234 236 234 235 223 232 196
Administrasjonskostnader 134 103 120 99 113 112 98 97 114
Andre driftskostnader 107 84 82 79 90 75 76 69 103
Sum driftskostnader 465 406 436 414 437 421 398 398 412
Resultat før tap 508 530 413 407 319 408 345 342 311
Tap på utlån, garantier m.v. 32 30 21 17 17 16 17 8 26
Resultat før skatt  476 501 391 390 302 392 328 333 285
Skattekostnad 110 98 102 77 69 77 81 68 54
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -4 31 -4 7 27 -9 -9 7 49
Periodens resultat 361 433 285 321 260 306 238 272 279

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN