Hovedtall

  30.6.13 30.6.12 2012
Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr %
Netto renteinntekter 746 1,35 720 1,40 1.477 5,61
Netto provisjons- og andre inntekter 713 1,29 524 1,02 1.139 4,32
Netto avk. på finansielle investeringer 211 0,38 238 0,46 451 1,71
Sum inntekter 1.670 3,02 1.482 2,88 3.067 11,64
Sum driftskostnader 850 1,54 795 1,55 1.654 6,28
Resultat før tap 820 1,48 686 1,34 1.414 5,37
Tap på utlån, garantier m.v. 38 0,07 25 0,05 58 0,22
Resultat før skatt  782 1,41 661 1,29 1.355 5,14
Skattekostnad 179 0,32 149 0,29 295 1,12
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 0,01 -2 0,00 16 0,06
Periodens resultat 606 1,09 510 0,99 1.077 4,09
             
Nøkkeltall 30.6.13   30.6.12   2012  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 11,9 %   11,7 %   11,7 %  
Kostnadsprosent 2) 51 %   54 %   54 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 78.976   73.595   74.943  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 108.968   100.552   104.909  
Innskudd fra kunder 55.268   51.504   52.252  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt 70 %   70 %   70 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 8,4 %   10,6 %   10,2 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 7,3 %   12,0 %   9,2 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 110.626   102.766   105.372  
Forvaltningskapital 113.190   107.780   107.975  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,07 %   0,05 %   0,06 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,38 %   0,34 %   0,36 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,13 %   0,20 %   0,14 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  13,8 %   12,4 %   13,3 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  12,2 %   11,0 %   11,3 %  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 10,3 %   9,5 %   10,0 %  
Kjernekapital 10.508   8.722   9.357  
Netto ansvarlig kapital 11.894   9.900   10.943  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 50   52   51  
Antall årsverk 1.164   1.144   1135  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 30.6.13 30.6.12 2012 2011 2010 2009
Egenkapitalbevisbrøk  64,6 % 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 %
Antall utstedte bevis (mill.) 129,83 124,21 129,83 102,76 102,74 82,78
Børskurs 46,50 32,10 34,80 36,31 49,89 45,06
Børsverdi (mill. kroner) 6.037 3.987 4.518 3.731 5.124 3.749
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 51,66 47,97 50,09 48,91 46,17 42,11
Resultat per EKB, majoritetsandel 2,99 2,63 5,21 6,06 5,94 6,37
Utbytte per EKB     1,50 1,85 2,77 2,10
Pris / Resultat per EKB 7,79 6,10 6,68 5,99 8,40 7,07
Pris / Bokført egenkapital 0,90 0,67 0,69 0,74 1,08 1,07
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN