Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (i mill. kroner) 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv
  2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011
Renteinntekter  1.036 954 941 989 989 1.009 1.029 1.011 936
Rentekostnader 633 611 543 630 619 659 691 657 592
Netto renteinntekter 403 343 399 358 369 351 338 354 344
Provisjonsinntekter 323 262 280 252 240 196 188 200 199
Provisjonskostnader 21 20 28 25 22 21 25 21 19
Andre driftsinntekter 95 75 69 68 71 60 69 56 52
Netto provisjons- og andre inntekter 396 317 321 294 288 235 232 234 232
Utbytte 30 1 2 0 9 0 2 0 31
Inntekt av eierinteresser 36 101 3 91 59 92 71 53 69
Netto verdiendring på finansielle eiendeler -17 61 32 86 17 60 81 39 -3
Netto avk. på finansielle investeringer 49 162 37 177 85 153 153 92 98
Sum inntekter 849 822 756 829 742 739 723 680 675
Personalkostnader 234 236 234 235 223 232 196 209 208
Administrasjonskostnader 120 99 113 112 98 97 114 86 96
Andre driftskostnader 82 79 90 75 76 69 103 66 57
Sum driftskostnader 436 414 437 421 398 398 412 361 361
Resultat før tap 413 407 319 408 345 342 311 318 314
Tap på utlån, garantier m.v. 21 17 17 16 17 8 26 8 -1
Resultat før skatt  391 390 302 392 328 333 285 310 314
Skattekostnad 102 77 69 77 81 68 54 66 65
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -4 7 27 -9 -9 7 49 -4 1
Periodens resultat 285 321 260 306 238 272 279 240 250

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN