Hovedtall

  30.9.13 30.9.12 2012
Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr %
Netto renteinntekter 1.180 1,42 1.079 1,37 1.477 5,61
Netto provisjons- og andre inntekter 1.081 1,30 818 1,04 1.139 4,32
Netto avk. på finansielle investeringer 346 0,42 414 0,53 451 1,71
Sum inntekter 2.607 3,13 2.311 2,94 3.067 11,64
Sum driftskostnader 1.256 1,51 1.217 1,55 1.654 6,28
Resultat før tap 1.350 1,62 1.095 1,39 1.414 5,37
Tap på utlån, garantier m.v. 68 0,08 42 0,05 58 0,22
Resultat før skatt  1.282 1,54 1.053 1,34 1.355 5,14
Skattekostnad 278 0,33 225 0,29 295 1,12
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 34 0,04 -11 -0,01 16 0,06
Periodens resultat 1.038 1,25 816 1,04 1.077 4,09
             
Nøkkeltall 30.9.13   30.9.12   2012  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 13,3 %   12,1 %   11,7 %  
Kostnadsprosent 2) 48 %   53 %   54 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 79.842   75.357   74.943  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 110.237   103.274   104.909  
Innskudd fra kunder 53.423   50.836   52.252  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt 67 %   67 %   70 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 6,7 %   11,4 %   10,2 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 5,1 %   10,5 %   9,2 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 110.963   104.735   105.372  
Forvaltningskapital 111.977   110.605   107.975  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,08 %   0,06 %   0,06 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,35 %   0,39 %   0,36 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,19 %   0,16 %   0,14 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  14,2 %   11,9 %   13,3 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  12,6 %   10,6 %   11,3 %  
Ren kjernekapitalprosent 10,7 %   9,3 %   10,0 %  
Kjernekapital 10.707   8.826   9.357  
Netto ansvarlig kapital 12.053   9.891   10.943  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 48   51   51  
Antall årsverk 1.165   1.148   1.135  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 30.9.13 30.9.12 2012 2011 2010 2009
Egenkapitalbevisbrøk  64,6 % 65,5 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 %
Antall utstedte bevis ( mill.) 129,83 129,83 129,83 102,76 102,74 82,78
Børskurs 45,70 37,00 34,80 36,31 49,89 45,06
Børsverdi (mill. kroner) 5.933 4.804 4.518 3.731 5.124 3.749
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 53,76 49,00 50,09 48,91 46,17 42,11
Resultat per EKB, majoritetsandel 5,13 3,99 5,21 6,06 5,94 6,37
Utbytte per EKB     1,50 1,85 2,77 2,10
Pris / Resultat per EKB 6,68 6,96 6,68 5,99 8,40 7,07
Pris / Bokført egenkapital 0,85 0,76 0,69 0,74 1,08 1,07
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN