Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2012 2.kv.12 2.kv.13 30.6.12 30.6.13 (i mill. kroner) Note 30.6.13 30.6.12 2.kv.13 2.kv.12 2012
  3.904 967 1.031   1.950 1.979 Renteinntekter    1.990   1.998 1.036 989 3.928
  2.532 619 658   1.276 1.294 Rentekostnader   1.244   1.278   633 619 2.451
  1.373 348 372   675 685 Netto renteinntekter 1   746   720   403 369 1.477
  707 169 244   310 450 Provisjonsinntekter     585   436   323 240 968
  86 20 18   39 36 Provisjonskostnader     41   43 21 22 96
  51 13 16   21 30 Andre driftsinntekter     170   131 95 71 267
  672 162 243   292 444 Netto provisjons- og andre inntekter     713   524   396 288 1.139
  290 280 311   306 358 Utbytte     31   10 30 9 12
  - - -   - - Inntekt av eierinteresser     137   151 36 59 244
  205 26 84   79 129 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1   43   77   -17 17 195
  495 306 396   385 487 Netto avk. på finansielle investeringer     211   238 49 85 451
  2.540 817   1.011   1.352   1.616 Sum inntekter   1.670   1.482   849 742 3.067
  618 148 152   312 306 Personalkostnader 2   470   455   234 223 924
  342 78 93   155 172 Administrasjonskostnader     219   195   120 98 419
  245 62 62   116 123 Andre driftskostnader     161   146 82 76 311
  1.206 288 306   583 601 Sum driftskostnader 4   850   795   436 398 1.654
  1.334 529 705   769 1.015 Resultat før tap     820   686   413 345 1.414
  51 18 18   24 33 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7   38   25 21 17 58
  1.283 511 687   745 982 Resultat før skatt  3   782   661   391 328 1.355
  262 70 88   130 158 Skattekostnad     179   149   102 81 295
  4 - -   - 6 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt   3 -2   -4   -9 16
  1.025 441   599   614   830 Periodens resultat     606   510   285 238   1.077
          Majoritetens andel av periodens resultat     600   506   287 235 1.068
          Minoritetens andel av periodens resultat   6   4   -2 3 9
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   3,02 2,65 1,42 1,23 5,25
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   2,99 2,63 1,43 1,22 5,21

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
2012 2.kv.12 2.kv.13 30.6.12 30.6.13 (i mill. kroner) 30.6.13 30.6.12 2.kv.13 2.kv.12 2012
1.025 441 599 614 830 Periodens resultat 606   510 285 238 1.077
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
  115 - -   - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner   -   -   - - 121
  - - -   - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 7   3   -4 3 -
  - - -   - - Skatt   -   -   - - -
  115 - -   - - Sum  7   3   -4 3 121
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
  - - -   - - Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg   -   5   -   -2 12
  - - -   - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak   -4   -   -0 - 10
  - - -   - -  Skatt    -   -   - - -
  - - -   - -  Sum    -4   5   -0   -2 22
  1.140 441 599   614 830 Totalresultat   609   518   281 239 1.221
          Majoritetens andel av periodens totalresultat   603   514   283 236 1.213
          Minoritetens andel av periodens totalresultat 6   4   -2 3 8
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2012 2.kv.12 2.kv.13 30.6.12 30.6.13 I prosent av snitt forvaltningskapital: 30.6.13 30.6.12 2.kv.13 2.kv.12 2012
1,32 1,37 1,34 1,33 1,25 Netto renteinntekter 1,35 1,40 1,44 1,43 1,40
0,65 0,64 0,87 0,58 0,81 Netto provisjons- og andre inntekter 1,29 1,02 1,42 1,12 1,08
0,48 1,20 1,42 0,76 0,89 Netto avk. på finansielle investeringer 0,38 0,46 0,17 0,33 0,43
1,16 1,13 1,10 1,15 1,10 Sum driftskostnader  1,54 1,55 1,56 1,54 1,57
1,28 2,07 2,54 1,52 1,85 Resultat før tap 1,48 1,34 1,47 1,33 1,34
0,05 0,07 0,06 0,05 0,06 Tap på utlån, garantier m.v. 0,07 0,05 0,08 0,06 0,06
1,23 2,00 2,47 1,47 1,79 Resultat før skatt  1,41 1,29 1,40 1,27 1,29
0,47 0,35 0,30 0,43 0,37 Kostnader/ inntekter 0,51 0,54 0,51 0,54 0,54
73 %     73 % 74 % Innskuddsdekning 70 % 70 %     70 %
13,2 % 23,7 % 26,6 % 16,9 % 18,7 % Egenkapitalavkastning 11,9 % 11,7 % 11,1 % 10,7 % 11,7 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN