Egenkapitalbevisbrøk

  31.3.13 31.12.12
Eierandelskapital 2,597 2,597
Utjevningsfond 1,889 1,889
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 69 69
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 5,449 5,449
Grunnfondskapital 2,944 2,944
Fond for urealiserte gevinster 38 38
B. Sum grunnfondskapital 2,982 2,982
Avsetning gaver - 30
Avsatt utbytte - 195
Egenkapital ekskl. periodens resultat 8,431 8,656
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64.64 % 64.64 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering   63.33 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN