Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.6.12 30.6.13   30.6.13 30.6.12 31.12.12
-22 4 12 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 10 -6 -28
  5   -   - Periodens endring i gruppenedskrivninger   -   -   5
51 38 21 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 25 49 63
54 10 4 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 8 11 57
-37 -28 -4 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -4 -29 -38
51 24 33 Periodens tapskostnader 38 25 58

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN