Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.12 30.6.12 30.6.13   30.6.13 30.6.12 31.12.12
5.964 5.476 5.862 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 6.025 5.652 6.129
2.325 1.966 2.024 Havbruk 2.175 2.096 2.447
2.123 3.099 2.225 Industri og bergverk 2.435 3.329 2.349
2.967 2.574 3.041 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.571 3.063 3.504
2.625 2.138 2.518 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.694 2.324 2.804
5.734 5.939 5.553 Sjøfart 5.561 5.946 5.739
12.232 12.381   12.585 Eiendomsdrift   12.052 11.877 11.710
3.063 3.375 3.447 Forretningsmessig tjenesteyting 3.687 3.678 3.258
2.037 1.826 2.416 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.737 2.164 2.364
189 27   169 Offentlig forvaltning   195 32 215
1.795 1.560 1.983 Øvrige sektorer 1.989 2.646 1.801
41.052 40.362   41.823 Sum næring    43.123 42.807 42.322
61.377 57.718   64.548 Lønnstakere   65.846 57.746 62.587
102.430 98.079   106.371 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt   108.968 100.552 104.909
29.348 26.208   29.382 Herav Boligkreditt    29.382 26.208 29.348
618 749   611 Herav Næringskreditt   611 749   618
72.464 71.121   76.379 Brutto utlån i balansen   78.976 73.595 74.943

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN