Note 3 - Segmentrapportering

Banken er omorganisert fra 1. januar 2013. Dette gjør det naturlig med en endring av segmentinndelingen.                                             

Fra 1. januar 2013 er segmentet Bedriftsmarked delt opp og rapporteres som to separate segmenter; konsernkunder og Små og mellomstore bedrifter. Historikk er ikke omarbeidet, da dette er vanskelig å rekonstruere på et presist nok nivå. For sammenligningsformål må derfor Konsernkunder og SMB sees på under ett i forhold til 2012. Dette vil være gjeldende for hvert kvartal i 2013. Organisasjonsmessig så ligger SMB som en del av Kontorer som også håndterer Privatkunder. 

Som følge av at datterseskapet Allegro utgjør en begrenset  andel av konsernets resultat, rapporteres dette ikke lenger som eget segment, men er lagt til  i kolonnen for øvrige. Fra 2. kvartal 2013 er de felleskontrollerte selskapene SpareBank 1 Gruppen og BN Bank behandlet som egne segmenter. Bakgrunnen for dette er at selskapene hver for seg utgjør en betydelig del av konsernresultatet samtidig som hvert av selskapene har betydning i kapitalkravssammenheng. Selskapene har derfor også stor oppmerksomhet i konsernets interne virksomhetsstyring.    

Konsern 30.6.2013  
Resultatregnskap (i mill kr) Privat-kunder SMB Konsern-kunder Markets EM 1 SMN Finans SMN Regnskap SB1 Gruppen BN Bank Øvrige Total
Netto renteinntekter 285 139   325   -2 2   63 -0  -   -    -66 746
Renter av allokert kapital 5 1   19   -0 - -   -  -   -    -25 -
Sum renteinntekter 291 140   344   -2 2   63 -0  -   -    -91 746
Netto provisjons- og andre inntekter 310 38   42 19 174 -7   73  -   -  64 713
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 1   11 11 -   0   -   79   43 68 214
Sum inntekter * 601 179   397 28 176   56   73   79   43 42   1.673
Sum driftskostnader 325 67   138 41 134   21   61     61 850
Resultat før tap 277 112   259   -13 42   35   12   79   43   -20 823
 Tap på utlån, garantier m.v.  6 3   24   - -   6   -   -   -   -0 38
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 270 109   235   -13 42   29   12   79   43   -19 785
EK avkastning 31,9 % 31,5 % 10,0 %               11,7 %
                       
Balanse                      
Utlån til kunder 60.832 8.827   32.420   - -   3.224   -  -   -    -26.327 78.976
Herav overført Boligkreditt og Næringskreditt   -29.014   -402 -577   - - -   -  -   -  -   -29.992
Individuell nedskrivning utlån   -27   -18 -95   - - -13   -  -   -  0   -153
Gruppenedskrivning utlån   -73   -30 -175   - - -16   -  -   -    -0   -295
Andre eiendeler 254 28   171   - 190 -2.736   49   957   1.136 64.606 64.654
Sum eiendeler 31.972 8.405   31.744   - 190 458   49   957   1.136 38.279 113.190
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 24.186 8.640   20.601   - - -   5     1.836 55.268
Annen gjeld og egenkapital 7.787   -235   11.143   - 190 458   44   957   1.136 36.442 57.922
Sum egenkapital og gjeld 31.972 8.405   31.744   - 190 458   49   957   1.136 38.279 113.190

 

Konsern 30 Jun 2012  
Resultatregnskap (i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans SMN Regnskap SB1 Gruppen BN Bank Øvrige Total
Netto renteinntekter 251 433    -1 2   58 -0  -   -    -22 720
Renter av allokert kapital 8   56  2        -   -    -66 -
Sum renteinntekter 259 489  1 2   58 -0  -   -    -88 720
Netto provisjons- og andre inntekter 204   64  10 166 -6   52  -   -  34 524
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1   17  41   -0     1   60   27 89 236
Sum inntekter * 464 570  52 168   51   53   60   27 35   1.480
Sum driftskostnader 320 196 45 126   20   44     45 795
Resultat før tap 144 374 8 42   31   9   60   27   -10 684
Tap på utlån, garantier m.v. 2   22   -     1     -   - 0 25
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 142 351 8 42   31   9   60   27   -10 659
EK avkastning 16,2 % 13,8 %               11,7 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 55.338   40.163   - 72   2.997   8  -   -  1.975 100.552
Herav overført Boligkreditt   -24.921 -1.077   - -     -  -   -    -959   -26.958
Individuell nedskrivning utlån   -31   -124   - - -11   -  -   -  -   -166
Gruppenedskrivning utlån   -73   -200   - -16   -  -   -  -   -290
Andre eiendeler 201 579   - 187 -2.544   51   1.019   1.050 34.098 34.641
Sum eiendeler 30.513   39.341   - 259 425   59   1.019   1.050 35.114 107.780
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 22.644   25.871   - - -   -     2.990 51.504
Annen gjeld og egenkapital 7.870   13.470   - 259 425   59   1.019   1.050 32.124 56.275
Sum egenkapital og gjeld 30.513   39.341   - 259 425   59   1.019   1.050 35.114 107.780
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM.

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg 30.6.2013 30.6.2012
Kursgevinst/utbytte på aksjer 26 -10
Obligasjoner og derivater 5 38
Valuta- og renteforretninger Markets 42 59
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 74 87
SpareBank 1 Gruppen 79 60
SpareBank 1 Boligkreditt 13 25
SpareBank 1 Næringskreditt 3 5
BN Bank 43 27
Andre selskaper 3 32
Sum avkastning på eierinteresser 140 149
Sum 214 236

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN