Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.12.13   31.12.13 31.12.12
-22 22 Periodens endring i individuelle nedskrivninger 29 -28
  5 - Periodens endring i gruppenedskrivninger   -   5
51 34 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 40 63
54 39 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 45 57
-37 -13 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -14 -38
51   82 Periodens tapskostnader   101 58

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN