Note 1 - Regnskapsprinsipper

SpareBank 1 SMN avlegger kvartalsregnskapet i samsvar med børsforskrift, børsregler og International Financial Reporting Standards (IFRS), godkjent av EU, herunder IAS 34 om delårsrapportering. Fra 1. halvår 2007 avlegges også selskapsregnskapet i henhold til IFRS. Dette innebærer at investeringer i tilknyttede selskaper og datterselskaper føres etter kostmetoden. Resultater fra tilknyttede selskaper og datterselskaper er derfor ikke inkludert i morbankens regnskap. Fra og med første kvartal 2012 presenteres avkastning på statskasseveksler som rentenetto. Dette er  tidligere ført som kursgevinster /-tap. Historikk er omarbeidet tilsvarende.

Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2012. 

Konsernet har i denne kvartalsrapporten benyttet de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap med følgende unntak:

IAS 1 Presentasjon av finansregnskapet

Fra første kvartal viser oppstillingen over andre inntekter og kostnader poster som reklassifiseres til resultatet og poster som ikke reklassifiseres til resultatet hver for seg.

IAS 19R Ytelser til ansatte

Fra første januar 2013 har konsernet anvendt IAS 19R Ytelser til ansatte og endret basis for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Konsernet har tidligere benyttet korridormetoden for regnskapsføring av uamortiserte estimatavvik. Korridormetoden er ikke lenger tillatt, og alle estimatavvik skal etter IAS 19R føres i oppstilling over andre inntekter og kostnader. Tidligere ble avkastning på pensjonsmidler beregnet ved bruk av en langsiktig forventet avkastning på pensjonsmidlene. Som følge av anvendelse av IAS 19R beregnes nå periodens netto rentekostnad ved å anvende diskonteringsrenten for forpliktelsen ved periodens begynnelse på netto forpliktelse. Netto rentekostnad består derfor av rente på forpliktelsen og avkastning på midlene, begge beregnet med diskonteringsrenten. Endringer i netto pensjonsforpliktelse som følge av premieinnbetalinger og utbetaling av pensjoner hensyntas. Forskjellen mellom faktisk avkastning på pensjonsmidlene og den resultatførte avkastningen regnskapsføres fortløpende mot andre inntekter og kostnader. 

Korridoren per første januar 2012 er beregnet på nytt i samsvar med de prinsipper som oppstilles i IAS 19 R ved at blant annet avkastningen på midlene for 2012 er satt lik diskonteringsrenten.

Implementeringen har gitt følgende balanseeffekter (konsern):

(mill. kr)       
Første kvartal 2012 (1.1.2012) Opprinnelig balanseført  Endring ved   implementering Ny balanseverdi
Overfinansiert ytelsespensjon (øvrige eiendeler)  35 -35 -
Underfinansiert ytelsespensjon (øvrig gjeld)  - 77 77
Utsatt skatt 10 -31 -21
Annen egenkapital 1.268 -81 1.187
 31. desember 2012      
Overfinansiert ytelsespensjon (øvrige eiendeler)  15 57 72
Underfinansiert ytelsespensjon (øvrig gjeld)  - - -
Utsatt skatt 4 16 20
Annen egenkapital 1.303 41 1.343
Første kvartal 2013 (impl. 1.1.13)       
Overfinansiert ytelsespensjon (øvrige eiendeler)  15 57 72
Underfinansiert ytelsespensjon (øvrig gjeld)  - - -
Utsatt skatt 4 16 20
Annen egenkapital *) 1.303 41 1.343
*) Regnskapsført som styrking av konsernets egenkapital per første kvartal 2013, 57 millioner kroner minus utsatt skatt 16 millioner.

Balanseoppstillingen er omarbeidet som vist ovenfor.

Pensjonskostnaden i 2012 under tidligere prinsipp utgjorde 32 millioner kroner. Som følge av endret prinsipp for behandling av uamortisert estimataavvik og beregning av netto rentekostnad, økte den resultatførte pensjonskostnaden til 37 millioner kroner.  Sammenligningstall  i resultat er ikke omarbeidet da endringen er vurdert å være uvesentlig. Kapitaldekning, egenkapitalbevisbrøk og øvrige nøkkeltall er ikke omarbeidet for tidligere perioder.

IFRS 7 Motregning av finansielle instrumenter

Konsernet har implementert endringen i IFRS 7 som  medfører utvidet noteopplysning knyttet til henholdsvis nettoføring av finansielle instrumenter og motregningsordninger knyttet til finansielle instrumenter. Se note 14.

IFRS 13 Måling av virkelig verdi 

Konsernet  har implementert IFRS 13 om virkelig verdi måling av finansielle instrumenter. Noteopplysningene bygger i stor grad på tilsvarende noter i siste årsregnskap. Se note 15.

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN