Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.3.12 31.3.13   31.3.13 31.3.12 31.12.12
706 228 653 Sertifikatgjeld, nominell verdi 653 228 706
29.190 25.126 31.317 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 31.317 25.126 29.190
364 215 377 Verdijusteringer 377 215 364
30.259 25.569 32.347 Sum verdipapirgjeld 32.347 25.569 30.259

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner
  31.3.13 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.12
Sertifikatgjeld, nominell verdi 653 13 66   0 706
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 31.317 3.858 1.965 235 29.190
Verdijusteringer 377 -   - 14 364
Totalt 32.347 3.871 2.031 248 30.259
           
  31.3.13 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.12
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.554 -   169 -30 1.753
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 -   - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 887 -   - 18 869
Verdijusteringer 110 -   - -8 118
Total  2.850 -   169   -21 3.040

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN