Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.12 31.3.12 31.3.13   31.3.13 31.3.12 31.12.12
  -   -   - Utsatt skattefordel 13 7 13
201 162 195 Varige driftsmidler 1.242 1.179 1.277
1.009 881 1.174 Opptjente ikke motatte inntekter 1.182 875 1.026
46 101 17 Fordringer verdipapirer 17 101 46
283 0 399 Andre eiendeler 489 158 437
1.538 1.145 1.785 Sum øvrige eiendeler 2.942 2.320 2.798

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN